W opisie zamówienia powinny się znaleźć precyzyjne określenia.
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zakazane jest zatem wskazanie konkretnego produktu lub producenta z nazwy. Oznacza to konieczność eliminacji wszelkich sformułowań i parametrów, które wskazywałyby na konkretny wyrób czy konkretnego wykonawcę.
Od tej zasady jest jednak wyjątek przewidziany w art. 29 ust. 3 p.z.p., który ma miejsce, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Zatem możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie konkretnego produktu z nazwy. Jednak zgodnie z treścią wyroku KIO z 29 marca 2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 215/10) art. 29 ust. 3 p.z.p. ma charakter specjalny oraz musi być interpretowany ściśle, stosowany w sytuacjach wyjątkowych i nie może być interpretowany rozszerzająco.
Zamawiający, wskazując na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie, nie może poprzestać na dodaniu określenia „lub równoważne”. W opisie przedmiotu zamówienia powinny się znaleźć określenia precyzujące wymogi zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu równoważności oferty. Jeżeli zamawiający nie wskaże, iż zamawiany produkt musi być np. „nie cięższy niż...”, „o wymiarach nie mniejszych niż...” itp., nie będzie w stanie ocenić, czy oferty przedstawiające produkty różniące się między sobą mają charakter ofert równoważnych.