Domeny internetowe są nierzadko wykorzystywane przez przedsiębiorców do oznaczania sprzedawanych przez nich towarów czy przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy są one prowadzone w internecie. Domena taka może służyć także do odróżniania towarów i usług.

Adres strony internetowej zawierający domenę internetową ma zazwyczaj postać: http://www.fgfgw.pl, gdzie „http://” stanowi oznaczenie protokołu transmisji, „www” oznacza nazwę hosta (komputera/serwera stron internetowych), a „pl” domenę internetową krajową (domenę pierwszego stopnia). Są to tzw. stałe składniki adresu strony internetowej. Element „fgfgw” jest w podanym przykładzie domeną drugiego stopnia. Powszechnie jest on określany jako nazwa domenowa. Ma ona charakter zmienny dla całego adresu strony internetowej, gdyż jest definiowana, a następnie rejestrowana przez podmiot rejestrujący na swoją rzecz wybraną nazwę domenową.

Definicja znaku

Mimo że zarówno nazwa domenowa, jak i domena pierwszego stopnia stanowią samodzielne domeny, to stosowane łącznie (fgfgw.pl) również tworzą domenę internetową. Domena internetowa „fgfgw.pl” wraz z oznaczeniem serwera „www” (www.fgfgw.pl) stanowi natomiast adres domenowy.

Częstą praktyką jest używanie domen internetowych przez przedsiębiorców do wskazywania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Domeny internetowe zbudowane z domeny pierwszego i drugiego stopnia są nazwami (firmami) przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółek handlowych. Definicja znaku towarowego ujęta została w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej: ustawa PWP). Przepis ten stanowi, iż znakiem towarowym może być każde oznaczenie (także wyraz), które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów (oraz usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (oraz usług) innego przedsiębiorstwa. Dlatego też można uznać domenę internetową za znak towarowy, o ile spełni ona przesłanki wskazane w ustawie PWP. Biorąc pod uwagę zasady budowy adresów stron internetowych, a także elementy tych adresów, stwierdzić należy, że charakter odróżniający będzie mieć przede wszystkim nazwa domenowa jako zmienny element adresu strony internetowej. Pozostałe elementy tego adresu (składniki stałe), występując także w innych adresach (np. domena „.pl”), mają bowiem charakter powtarzalny i jako takie – co do zasady – nie mają charakteru odróżniającego.