Do prowadzenia biura podróży nie będą już wymagane specjalistyczne wykształcenie i praktyka. Organizator imprez turystycznych na terenie kraju będzie mógł przyjmować wpłaty klientów na rachunek powierniczy bez konieczności posiadania dodatkowego zabezpieczenia.
Reklama
17 września 2010 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o usługach turystycznych. Wprowadza ona wiele istotnych zmian, które mają ułatwić przedsiębiorcom świadczenie usług turystycznych.

Bez dodatkowych wymagań

Do tej pory przedsiębiorca działający w branży turystycznej musiał powierzyć kierowanie przedsiębiorstwem (a także jego samodzielnymi jednostkami) osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Za takie uznawano m.in.: rok praktyki w obsłudze turystów i ukończone studia wyższe z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu albo dwa lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią z zakresu obsługi turystów lub ukończone inne studia wyższe. Poza tym kierować przedsiębiorstwem turystycznym mogły tylko osoby niekarane za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu. Po wejściu w życie nowelizacji wymogi te zostaną zniesione. Prowadzić firmę turystyczną będzie mógł teraz każdy.
Nowelizacja nakłada natomiast nowe wymogi na przedsiębiorców zagranicznych. Nie będą oni mogli w Polsce oferować usług turystycznych za pośrednictwem agentów turystycznych. Żeby oferować swoje usługi, muszą prowadzić działalność gospodarczą w formie oddziału. Z obowiązku tego wyłączono przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zabezpieczenia roszczeń klientów

Rejestru działalności regulowanej

Centralnej Ewidencja Organizatorów Turystyki

Kto kontroluje przedsiębiorców

Zapewnienia klientom opieki

Praw klienta do reklamacji

Organizowania szkoleń dla przewodników

Zobacz pełna treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak świadczyć usługi turystyczne na nowych zasadach.