Ustawa o usługach turystycznych w art. 22 przewiduje, że uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek otrzymuje osoba, która:

● ukończyła 18 lat (art. 22 pkt 1),

● ukończyła szkołę średnią (art. 22 pkt 2),

● posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek (art. 22 pkt 3),

● nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek (art. 22 pkt 4),

● odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na przewodnika turystycznego lub na pilota wycieczek, z określonym zastrzeżeniem (art. 22 pkt 5).

Prowadzenie szkoleń

Szkolenie, o którym mowa w art. 22 pkt 5, mogą prowadzić osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które uzyskają wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (zwanego dalej rejestrem organizatorów szkoleń).

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń może dotyczyć zgłoszenia przeprowadzenia jednego szkolenia lub szkolenia na stałe.

Osoby i jednostki organizacyjne organizujące szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek są zobowiązane:

● zapewnić kadrę;

● zapewnić warunki umożliwiające realizację zajęć, w tym także praktycznych, oraz odpowiednią obsługę biurową wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia;

● realizować program szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, określony w odpowiednich przepisach;

● przedstawiać uczestnikom szkoleń wewnętrzny regulamin szkolenia, określający w szczególności warunki potwierdzania udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz ich zaliczania.

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń zawiera następujące dane:

● nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w wypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną – imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania;

● wskazanie, czy działalność szkoleniowa będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej;

● określenie zakresu szkolenia, które wnioskodawca zamierza prowadzić, w tym wskazanie: czy szkolenie ma mieć charakter podstawowy czy uzupełniający; obszaru uprawnień, którego ma dotyczyć szkolenie przewodników turystycznych, z podaniem zasięgu regionu lub trasy turystycznej dla uprawnień przewodnika terenowego innych niż obszar całego województwa;

● wskazanie, czy wpis do rejestru organizatorów szkoleń ma dotyczyć zorganizowania jednego szkolenia, czy organizowania szkoleń na stałe;

● wskazanie kierownika szkolenia lub innej osoby upoważnionej do występowania wobec marszałka województwa w sprawach związanych ze szkoleniem;

● informację o dotychczasowych szkoleniach prowadzonych przez wnioskodawcę, jeżeli wnioskodawca prowadził uprzednio szkolenia;

● opis warunków szkolenia, w tym wskazanie miejsca odbywania wykładów i zajęć praktycznych, a także określenie miejsca przechowywania dokumentacji szkolenia i archiwum wydanych dokumentów.