Osoby, które nabyły uprawnienia tłumacza przysięgłego w innych państwach i chcą wykonywać ten zawód w Polsce, będą musiały odbyć staż adaptacyjny oraz zdać test umiejętności.
O konieczności przystąpienia do testu umiejętności albo odbyciu stażu adaptacyjnego przez osoby, które zdobyły uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym państwie, zadecyduje minister sprawiedliwości.
Zawód tłumacza przysięgłego na terytorium Polski mogą wykonywać także osoby, które zdobyły kwalifikacje w Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W związku z tym minister sprawiedliwości przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.
Staż będzie odbywany u opiekuna, którym może być tłumacz przysięgły wykonujący zawód w sposób ciągły minimum od trzech lat. Długość stażu określi minister sprawiedliwości. Nie będzie mógł on być krótszy niż trzy miesiące.
Minister sprawiedliwości będzie mógł nakazać tłumaczowi przystąpienie do testu umiejętności, który przygotuje państwowa komisja egzaminacyjna. Test zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna będzie trwać 120 minut.
Zdający będzie musiał przetłumaczyć jeden tekst sądowy, urzędowy lub prawniczy z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Część ustna będzie polegać na tłumaczeniu konsekutywnym oraz a vista.