Niektóre okręgowe rady adwokackie oraz izby radcowskie prowadzą rekrutację na aplikacje także drogą elektroniczną.
Tylko do jutra kandydaci na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną mogą wnieść zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego. Należy je złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwej okręgowej rady adwokackiej, okręgowej izby radców prawnych oraz izby notarialnej.
Przyszli aplikanci tylko do jutra mogą zatem złożyć wymagane dokumenty, w tym wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego oraz kwestionariusz osobowy. Niektóre okręgowe rady adwokackie oraz izby radcowskie prowadzą w tym celu rejestrację elektroniczną. Przed złożeniem zgłoszenia w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, należy się wówczas zalogować na odpowiedniej stronie internetowej. W ten sposób po wprowadzeniu danych osobowych program przygotuje wypełniony wniosek oraz kwestionariusz. Takie gotowe druki należy jedynie wydrukować i podpisać.
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno również zawierać oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra albo poświadczoną notarialnie kopię takiego dokumentu. Wymóg ten dotyczy również absolwentów zagranicznych uczelni, którzy mogą także złożyć zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra. Osoby, które jeszcze nie uzyskały dyplomu, mogą natomiast złożyć zaświadczenie, z którego wynika, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie studiów oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. W takim jednak przypadku konieczne jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego, czyli do 18 września 2010 r. Przyszli aplikanci powinni także dołączyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia.
W tym roku egzamin wstępny na aplikacje prawnicze odbędzie się 25 września o godz. 11.