Około pięciu kandydatów zgłosiło się w tym roku na jedno miejsce na aplikacji ogólnej, poprzedzającej aplikacje sędziowską i prokuratorską - poinformował resort sprawiedliwości. Egzamin kwalifikujący do tej aplikacji rozpoczął się w sobotę.

Ministerstwo sprawiedliwości podało, że w tym roku do egzaminu zgłosiło się 1391 kandydatów, zaś miejsc na aplikacji przewidziano 300. Kształceniem przyszłych sędziów i prokuratorów od ubiegłego roku zajmuje się Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

"Warunkiem przyjęcia na aplikację jest złożenie dwuetapowego egzaminu, warunkiem zaś ukończenia aplikacji ogólnej będzie uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji" - napisał wydział informacji resortu.

Pierwsza część egzaminu - test sprawdzający wiedzę z różnych dziedzin prawa - odbył się w Krakowie w sobotę. Na 14 sierpnia zaplanowana jest druga część egzaminu - praca pisemna sprawdzająca umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

KSSiP jest wzorowana na podobnych placówkach w Europie. Zastąpiła działające wcześniej Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Szkoła przygotowuje kadry dla wymiaru sprawiedliwości zgodnie z nowym modelem kształcenia, który przewiduje aplikację ogólną, a później aplikacje specjalistyczne: sędziowską i prokuratorską. Organizuje także szkolenia zawodowe, konferencje i sympozja.

Absolwenci prawa, którzy dostali się do KSSiP po zdaniu dwustopniowego egzaminu, przez rok odbywają aplikację ogólną wspólną dla sędziów i prokuratorów. Przygotowuje ona do zajmowania stanowisk referendarza sądowego, asystenta sędziego lub prokuratora. Nabór na aplikację ogólną w tym roku odbył się po raz drugi.

Aplikacja sędziowska trwa w sumie 4,5 roku, z czego 2,5 roku to zajęcia w KSSiP i praktyki; po ich zakończeniu aplikant zdaje egzamin sędziowski. Pozostały okres to staż na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego.

Aplikacja prokuratorska trwa 2,5 roku, składa się z zajęć w KSSiP i praktyk; także kończy się egzaminem. Merytoryczny nadzór nad aplikacjami sprawuje minister sprawiedliwości.