Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce jest instytucją, która do niedawna nie była praktycznie wykorzystywana. Jak modele PPP przyjęto w innych krajach europejskich?
Polska ma przed sobą dość długą drogę do udanej realizacji przedsięwzięć PPP na szeroką skalę. Konieczne jest rzeczywiste wykorzystywanie tej formy realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych zarówno przez władze lokalne, jak i centralne. Kluczową sprawą wydaje się być zrozumienie przez stronę publiczną istoty PPP oraz konieczności poszukiwania optymalnej dla obu stron, publicznej i prywatnej alokacji ryzyka związanego z przedsięwzięciem PPP. Ułatwi to partnerowi prywatnemu pozyskanie finansowania przedsięwzięcia. Bardzo pomocna w osiągnięciu tego celu może okazać się znajomość doświadczeń innych krajów europejskich, również tych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Warte uwagi są z pewnością doświadczenia Niemiec, gdzie w ostatnim roku zaczęła działać, na wzór angielskiej Partnerships UK, spółka Centrum PPP, mająca wspomagać centra działające dotychczas na szczeblu regionalnym. Jej zadaniem jest promocja PPP, udostępnianie podmiotom publicznym wzorców najlepszych praktyk PPP, bezpłatne doradztwo we wczesnych stadiach realizacji poszczególnych projektów oraz gromadzenie i przekazywanie podmiotom publicznym doświadczeń zdobytych przy zrealizowanych już przedsięwzięciach i związanej z nimi wiedzy dotyczącej przeprowadzania postępowań przetargowych. W Czechach z kolei podobne zadanie wzięło na siebie Ministerstwo Finansów, publikując dokumenty zawierające informacje dotyczące najlepszych praktyk PPP oraz wskazówki dotyczące realizacji przedsięwzięć wykorzystujących tę formułę. W Czechach wprowadzono również bezpośrednie dofinansowania dla strony publicznej na przeprowadzenie studium opłacalności przedsięwzięć PPP.

Michał Zieniewski, partner w kancelarii DLA Piper