Przedsiębiorca wybrany do projektu PPP na zasadach koncesji będzie musiał wybrać podwykonawców, stosując przetarg.
Samorządom i instytucjom państwowym łatwiej będzie nawiązać współpracę przy wspólnych inwestycjach. Gdy nie mają zastosowania prawo zamówień publicznych ani ustawa o koncesji, podmiot publiczny będzie mógł wybrać przedsiębiorcę w inny sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Przesądzono, że będzie można np. stosować kodeks cywilny w celu zawiązania z przedsiębiorcą spółki prawa handlowego.
W przypadku wniesienia przez partnera publicznego nieruchomości jako wkładu własnego do projektu PPP trzeba będzie stosować ustawę o gospodarce nieruchomościami. Takie zmiany w ustawie o PPP i ustawie koncesyjnej wprowadza od soboty (17 lipca) ustawa z 7 maja 2010 r o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675).
– Nowelizacja ustanawia reguły wyłaniania partnera prywatnego w przypadkach nieobjętych ani prawem zamówień, ani ustawą o koncesjach. Są to właśnie zamówienia i koncesje w sektorze telekomunikacyjnym, wyłączone z tych ustaw – wyjaśnia Agnieszka Ferek, radca prawny z Hogan Lovells.
Nowela nie wskazuje wyraźnie trybu wyłonienia partnera prywatnego w takich przypadkach. – Wprowadza zasadę, iż podmiot publiczny może swobodnie wybrać partnera prywatnego, ale z poszanowaniem wymagań wynikających z prawa wspólnotowego – zachowaniem uczciwej konkurencji, równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności. Jednak gdyby partnerowi prywatnemu była przekazywana nieruchomość, musi być zastosowana ustawa o gospodarce nieruchomościami – dodaje Agnieszka Ferek.
Nowela usztywni zasady zmiany umowy o PPP.
– Zmiany będą możliwe tylko wtedy, gdy podmiot publiczny wcześniej przewidzi taką możliwość w ogłoszeniu o PPP lub w dokumentacji w sprawie wyboru partnera prywatnego. Trzeba będzie także określić warunki takiej zmiany – wskazuje Agnieszka Ferek.
Przedsiębiorca wybrany do projektu PPP na zasadach koncesji będzie musiał wybrać podwykonawców, stosując przetarg.
– Nowela rozstrzyga wątpliwości co do obowiązku wyboru podwykonawców partnera prywatnego w przetargach. Ustawa koncesyjna nakłada na koncesjonariuszy taki obowiązek. Teraz przesądzono, że taki sam obowiązek powinien dotyczyć partnera prywatnego wybranego w trybie koncesji – tłumaczy Agnieszka Ferek.

Agata Kozłowska, prawnik, prezes Investment Support, firmy doradczej w zakresie PPP

OPINIA
Nowe przepisy umożliwiają dostosowanie trybu wyboru partnera prywatnego do specyfiki przedsięwzięcia, a przy okazji pomogą uniknąć dylematów, czy przedsięwzięcie nieodpowiadające definicji w ustawie o PPP, a jednak angażujące partnera prywatnego na zasadach właściwych partnerstwu, tj. na długi okres, na zasadzie podziału ryzyka itd., powinno być realizowane wyłącznie w oparciu o ustawę o PPP, czy w oparciu o ustawy, które są dla niego właściwe (np. w formie spółki prawa handlowego).