Sądy, trybunały, organy kontroli państwowej i ochrony prawa nie będą musiały stosować prawa zamówień publicznych przy zawieraniu kontraktów z instytucjami gospodarki budżetowej, wobec których są organami założycielskimi.
Będzie można zrezygnować z przetargów przy udzieleniu zamówień instytucjom gospodarki budżetowej przez organy władzy publicznej wykonujące wobec nich funkcje organu założycielskiego. Taką zmianę zaproponował Bronisław Komorowski wykonujący obowiązki prezydenta w nowelizacji prawa zamówień publicznych. Projekt wpłynął do Sejmu.
Obecnie możliwość rezygnacji z przetargów dotyczy pod pewnymi warunkami zamówień udzielanych instytucjom gospodarki budżetowej, których organem założycielskim są organy administracji rządowej, np. minister lub szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Nie ma natomiast mowy o wyłączeniu stosowania prawa zamówień publicznych wtedy, gdy zamówienie ma trafić do instytucji gospodarki budżetowej, której organem założycielskim jest organ władzy publicznej, a więc np. Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta, sądy i trybunały, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
Projekt ma to zmienić i ujednolicić zasady udzielania zamówień publicznych niezależnie od tego, czy organem wykonującym funkcje organu założycielskiego w stosunku do instytucji gospodarki budżetowej jest organ administracji rządowej czy inny organ administracji publicznej.
Warunki skorzystania z wyłączenia stosowania prawa zamówień publicznych nie zmienią się, a więc aby skorzystać z wyłączenia, konieczne będzie spełnienie trzech przesłanek:
● zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz organu władzy publicznej,
● organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę,
● przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej.