Sądy, trybunały, organy kontroli państwowej i ochrony prawa nie będą musiały stosować prawa zamówień publicznych przy zawieraniu kontraktów z instytucjami gospodarki budżetowej, wobec których są organami założycielskimi.
Będzie można zrezygnować z przetargów przy udzieleniu zamówień instytucjom gospodarki budżetowej przez organy władzy publicznej wykonujące wobec nich funkcje organu założycielskiego. Taką zmianę zaproponował Bronisław Komorowski wykonujący obowiązki prezydenta w nowelizacji prawa zamówień publicznych. Projekt wpłynął do Sejmu.
Obecnie możliwość rezygnacji z przetargów dotyczy pod pewnymi warunkami zamówień udzielanych instytucjom gospodarki budżetowej, których organem założycielskim są organy administracji rządowej, np. minister lub szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.