Jaka jest maksymalna wielkość wsparcia dla projektów związanych ze wspieraniem działalności kulturalnej na obszarach wiejskich? Na jakie prace związane z realizacją inwestycji można otrzymać pomoc? Jak jest oceniany wniosek o dofinansowanie?
Projekty polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażeniu budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, mogą być współfinansowane w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Pomoc w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych może być przyznana gminie, instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów m.in. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, jak również organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego.