Minister sprawiedliwości zmienił rozporządzenie regulujące przebieg egzaminu na aplikację ogólną. Zdający będą mieli w tym roku mniej czasu na część testową, więcej na wypowiedź pisemną. W zeszłym roku na wypełnienie testu było przeznaczone aż 240 minut, a na część pisemną 120 minut. Zdający skarżyli się jednak, że nie zdążyli rozwiązać ostatniego kazusu. Dlatego w tym roku czas został wyrównany. Na obie części przeznaczono 180 minut. Więcej czasu będzie też miała komisja na sprawdzenie prac. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone po miesiącu od drugiej części egzaminu. W zeszłym roku prace musiały zostać sprawdzone w ciągu dwóch tygodni.

Pytania już gotowe

– Treść pytań egzaminacyjnych została już ułożona. Teraz musi je zaakceptować Ministerstwo Sprawiedliwości- mówi sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Aby uniknąć przecieków, blankiety testów będą drukowane w Wytwórni Papierów Wartościowych.

– Egzaminy odbędą się tylko w Krakowie. Zamówiona była także sala w Warszawie, ale z niej raczej nie skorzystamy. Do tej pory spłynęło niewiele ponad 900 wniosków. Ostateczna liczba kandydatów będzie jednak znana dopiero za kilka dni – mówi sędzia Waldemar Żurek.

Termin egzaminu testowego wyznaczony jest na 24 lipca. Test będzie składał się ze 150 pytań zawierających cztery możliwe propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna będzie prawidłowa. Za każde prawidłowe rozwiązanie kandydat uzyska jeden punkt. Minister w tym roku wprowadził w rozporządzeniu nowe zastrzeżenie – zdający nie mogą zmienić odpowiedzi na teście.

Drugi etap

Do drugiego etapu konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali minimum punktów określone przez ministra sprawiedliwości po zatwierdzeniu testu i zadań z pracy pisemnej (w 2009 r. ten limit wynosił 100 pkt). Dyrektor Krajowej Szkoły, nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia pracy pisemnej, zamieści na stronie internetowej szkoły oraz w jej siedzibie listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminu. Część pisemna odbędzie się 14 sierpnia.

Prace będą sprawdzane przez dwóch członków komisji konkursowej. Każdy z nich wystawi ocenę w skali od 0 do 25 za każde zadanie. Liczba punktów przyznanych kandydatowi za pracę pisemną jest średnią ocen wystawionych przez obu członków komisji.