Dane o spółkach i dłużnikach niewypłacalnych dostaniemy bezpłatnie z Centralnej Informacji KRS. W rejestrze przedsiębiorca zamieści adres strony internetowej i poczty elektronicznej. Po uzyskaniu informacji o nadaniu numeru NIP sąd wpisze go z urzędu i bezpłatnie.
Minister sprawiedliwości powołał zespół ekspertów, który przygotowuje nowelizację pakietu ustaw dotyczących reformy obrotu gospodarczego.
– Przewiduje on między innymi przyspieszenie zakładania spółki z o.o. i uproszczenie procedury rejestracyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opracowany zostanie również elektroniczny wzorzec umowy spółki z o.o. – tłumaczy Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zaproponowane zmiany zostaną wprowadzone do kodeksu spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o notariacie oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Prostsze procedury

Aby ułatwić dostęp do rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, rejestru dłużników niewypłacalnych oraz katalogu dokumentów spółek, autorzy projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym proponują bezpłatne udostępnianie przez centralną informację rejestru sądowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do wszystkich sadowych rejestrów. W ten uproszczony sposób, nie wychodząc z biura, będzie można zdobyć informacje o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, organizacjach społecznych i zawodowych, fundacjach, publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dłużnikach niewypłacalnych. Tą drogą dotrzemy też do elektronicznego katalogu dokumentów spółek.
Natomiast z urzędu i bezpłatnie do działu pierwszego rejestru zostanie wpisany numer NIP przedsiębiorcy, który sąd rejestrowy otrzymuje z urzędu skarbowego. Wpis NIP będzie bezpłatny i nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienia o wpisie sąd nie będzie uzasadniał i doręczał stronie.Dokumenty elektroniczne

Oprócz uproszczenia procedur projekt przewiduje także nadanie mocy dokumentów urzędowych odpisom, zaświadczeniom oraz informacjom wydawanym drogą elektroniczną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
– Autorzy projektu nie zdecydowali się na wprowadzenie wymogu kwalifikowanej formy podpisu elektronicznego, ponieważ obecnie nie ma innej możliwości posługiwania się nim niż tylko w formie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.
Natomiast minister sprawiedliwości określi, w jaki sposób należy posługiwać tymi dokumentami, i wskaże rodzaje nośników informatycznych dopuszczalnych przy posługiwaniu się tą formą dokumentów, ponieważ do tej pory są one traktowane jako prywatne, a nie urzędowe.
Obecnie Centralna Informacja KRS wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia w formie papierowej i w drodze elektronicznej, ale moc dokumentów urzędowych mają tylko papierowe. Natomiast z katalogu drogą elektroniczną wydaje się kopie dokumentów, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych.

Strona internetowa i e-poczta

Przedsiębiorca, który ma stronę internetową i korzysta z poczty elektronicznej, może w KRS zamieścić adres strony i poczty. Za wpis tych danych musi jednak uiścić opłatę sądową, natomiast w razie ich zmiany będzie miał obowiązek dokonać aktualizacji. Zdaniem autorów projektu umożliwienie wpisania przedsiębiorcom obu tych adresów do rejestru przyczyni się do usprawnienia komunikacji między nimi i jest wręcz konieczne, ponieważ powszechną praktyką w obrocie gospodarczym jest utrzymywanie kontaktów z urzędami lub innymi uczestnikami obrotu gospodarczego drogą elektroniczną.
2 mln zł – takie będą koszty unowocześnienia Krajowego Rejestru Sądowego