Przedsiębiorca nie musi powierzać wywiadowni gospodarczej zbierania informacji o swoim partnerze biznesowym. Bez dodatkowych wydatków na profesjonalnego detektywa może sam dotrzeć do instytucji, które gromadzą dane o nierzetelnych i upadłych dłużnikach.

Informacje o przedsiębiorcach i konsumentach niewywiązujących się ze zobowiązań finansowych uzyska w biurze informacji gospodarczej (BIG). W Polsce działają trzy spółki, które są takimi biurami: Krajowy Rejestr Długów, Europejski Rejestr Informacji Finansowej oraz InfoMonitor.

Podobne informacje, ale dotyczące tylko zadłużonych przedsiębiorców, można uzyskać z rejestru dłużników niewypłacalnych, który funkcjonuje w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Dane o prawidłowo albo nieprawidłowo spłacanych zobowiązaniach kredytowych przez klientów banków i SKOK-ów gromadzi zaś Biuro Informacji Kredytowej SA.

Dane o dłużnikach

Biura informacji gospodarczej zbierają, przechowują i udostępniają dane dłużnika i ciążące na nim zobowiązania, a także informacje o tym, że posługiwał się podrobionymi albo cudzymi dokumentami. Otrzymują coraz więcej informacji o zadłużeniach, ponieważ przekazują im je banki, firmy pożyczkowe, leasingowe i telekomunikacyjne, a także inni przedsiębiorcy, instytucje publiczne, a nawet konsumenci czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Do tych rejestrów trafia przedsiębiorca, który zalega z zapłatą co najmniej 500 zł oraz konsument zadłużony na 200 zł.

BIG otrzymuje też dane dłużników na podstawie sądowego tytułu wykonawczego, bez względu na wysokość nieuiszczonych należności. Natomiast nie dostaje informacji o wierzytelnościach publicznoprawnych, np. zaległościach podatkowych, niezapłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne, grzywnach, mandatach oraz karach pieniężnych.

Uzyskanie informacji

Informacje o dłużnikach biuro ujawnia odpłatnie, a wysokość opłat określa cennik uchwalony przez zarząd biura. Dostęp do informacji dotyczących zadłużonych konsumentów jedynie raz na 6 miesięcy jest bezpłatny. Przedsiębiorca zainteresowany kondycją finansową kontrahenta może zamówić o nim raport. Uzyska wówczas informacje o firmie, jej zaległych zobowiązaniach oraz o źródle pochodzenia informacji. Może też zamówić raport wzbogacony informacjami z Biura Informacji Kredytowej. Gdy pobiera raport – niezależnie od tego czy otrzyma go pocztą, czy przez internet – musi dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty na konto BIG.

Natomiast informacje o zobowiązaniach konsumentów oraz dotyczące posługiwania się cudzym, podrobionym lub przerobionym dokumentem BIG przekazuje tylko wierzycielom, którzy zawarli z nim umowę o przekazywanie informacji gospodarczych oraz np. prokuraturze czy policji.

Krajowy Rejestr Sądowy

Do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisuje się z urzędu przedsiębiorców w razie ogłoszenia ich upadłości. Natomiast na wniosek wierzyciela, który uzyskał tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej, wpisuje się też dłużnika, gdy w ciągu 30 dni od wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym.

Podstawa prawna

Ustawa z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530)