Obwodowe komisje wyborcze są odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowania oraz podliczenie wyników. Ustalone rezultaty wraz z pełną dokumentacją przesyłane są do właściwej okręgowej komisji wyborczej.
Obwodowa komisja wyborcza liczy od 5 do 9 osób. Jej pracami kieruje przewodniczący, który ponadto zwołuje posiedzenia i im przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki przejmuje zastępca. Podczas głosowania przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju, ma także prawo zażądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby, które ten spokój naruszają. W razie potrzeby może się zwrócić o pomoc do komendanta policji.

Przed dniem wyborów

Przed wyborami członkowie obwodowych komisji wyborczych uczestniczą w praktycznych szkoleniach, na których przedstawiane są im obowiązujące przepisy prawa wyborczego oraz organizacyjne i techniczne kwestie związane z głosowaniem.
Najpóźniej na 3 dni przed wyborami (czyli do 17 czerwca 2010 r.) przewodniczący komisji zwołuje jej posiedzenie, na którym ustalane są szczegóły organizacji pracy w dniu wyborów oraz w dniu poprzedzającym wybory. Natomiast nie później niż w przeddzień głosowania (tj. 19 czerwca 2010 r.) minimum dwie osoby wyznaczone przez komisję ze swojego składu (w tym jej przewodniczący) odbierają karty do głosowania, formularze protokołu głosowania, pieczęć, spis wyborców oraz inną wymaganą dokumentację, w tym hasła dostępu i loginy do systemu komputerowego. W dniu wyborów komisja zbiera się w lokalu najpóźniej o godz. 5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza dostarczone jej dokumenty, ponownie przelicza karty do głosowania i przystawia na nich swoje pieczęcie. Powinna też sprawdzić, czy w lokalu znajdują się wymagane informacje (m.in. o kandydatach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o sposobie głosowania, ważności głosu, składzie komisji). Musi także sprawdzić samą urnę, zamknąć ją i opieczętować.

Obecność obowiązkowa

Komisja otwiera lokal o godz. 6. W trakcie głosowania w lokalu muszą być obecni co najmniej trzej członkowie komisji, w tym jej przewodniczący lub zastępca. W trakcie głosowania członkowie komisji sprawdzają tożsamość wyborców i potwierdzają ich uprawnienia do głosowania, a następnie wydają karty do głosowania. Pilnują również, aby wyborcy nie wynosili kart poza lokal. Do zadań komisji należy także czuwanie, aby nie została naruszona tajność głosowania oraz by nie prowadzono agitacji wyborczej.
W przypadku drugiej tury wyborów prezydenckich głosowanie przeprowadzają te same komisje wyborcze na podstawie tych samych przepisów.
Podstawa prawna
Ustawa z 27 września 1990 r. o wyborze prezydenta (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 72, poz. 467 z późn. zm.).