Czytaj też:

Wybory prezydenckie: jak głosować za granicą i na statkach morskich
Wybory prezydenckie: Jak głosować przez pełnomocnika

Pierwszy sposób: Otrzymanie dokumentu upoważniającego do głosowania poza miejscem zamieszkania

Aby go dostać należy udać się do urzędu gminy z miejsca zameldowania do 18 czerwca i poprosić o taki dokument. Dostaniemy wtedy zaświadczenie pozwalające głosować w 2 turach.

Jeśli chcemy uzyskać zaświadczenie tylko na 2 dzień wyborów musimy się zgłosić po nie do 2 lipca.

Należy pilnować zaświadczenia - otrzymując je, zostajemy wypisani z macierzystego urzędu gminy i po zgubieniu dokumentu tracimy prawo głosu. Z zaświadczeniem możemy zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce i za granicą (w polskich konsulatach).

Drugi sposób: Dopisanie się do konkretnego okręgu wyborczego

Jeśli znamy miejsce pobytu podczas wyborów i nie jest to nasze miejsce zamieszkania, należy udać się do miejscowego urzędu gminy i złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców. Taki wniosek należy złożyć do 10 czerwca. Po dopisaniu się do lokalu wyborczego jesteśmy tam zapisani również w przypadku drugiej tury wyborów.

Jak głosować w wyborach przebywając w szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych

Spisy wyborców w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych sporządza się na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy te są przekazywane przez kierowników zakładów karnych i placówek służby zdrowia odpowiednim urzędom gminy najpóźniej do dnia 10 czerwca.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania, wydawanych wyborcy na jego wniosek przez jego urząd gminy.

Co zawiera ustawa o wyborze Prezydenta w części dotyczącej wyborcy-urlopowicza

USTAWA z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 31. 1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców na własny wniosek, wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

Art. 33. 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, dwa zaświadczenia: o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
2. Wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
3. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje urząd gminy.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do kapitanów polskich statków morskich i konsulów, którzy sporządzili spisy wyborców.
Art. 34. Organ, który sporządził spis wyborców, skreśla ze spisu osoby:
1) którym wydano zaświadczenia o prawie do głosowania,
2) o których otrzymał urzędowe zawiadomienie w sprawie wpisania do spisu w innym obwodzie głosowania.

Art. 39a. Obwodowa komisja wyborcza dopisuje w dniu głosowania do spisu wyborców:
1) osobę przedkładającą zaświadczenie o prawie do głosowania, dołączając zaświadczenie do spisu,
2) osobę pominiętą w spisie, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania,
3) obywatela polskiego stale zamieszkującego za granicą, na podstawie ważnego polskiego paszportu, odnotowując numer paszportu oraz miejsce i datę jego wydania w rubryce spisu “uwagi”. Po dopisaniu obywatela polskiego zamieszkałego za granicą do spisu obwodowa komisja umieszcza w paszporcie na ostatniej wolnej stronie, przeznaczonej na adnotacje wizowe, odcisk swojej pieczęci i wpisuje datę głosowania.