Niepełnosprawni oraz osoby, które ukończyły 75 lat, mają czas do 24 czerwca na ustanowienie pełnomocnika do głosowania w drugiej turze wyborów.
Reklama
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed ponownym głosowaniem, powinien wystąpić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia można już składać, nie później jednak niż dwa dni przed terminem ponownego głosowania, czyli do 2 lipca 2010 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Pełnomocnik do głosowania

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca zamieszkania.
Do 24 czerwca zainteresowani wyborcy niepełnosprawni oraz ci, którzy ukończyli 75 lat, mogą zgłaszać wnioski o ustanowienie pełnomocnika na drugą turę wyborów prezydenckich. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek w tej sprawie składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.

Szpitale i zakłady karne

Osoby wpisane w pierwszej turze do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w pierwszym głosowaniu będą ujęte w drugiej turze. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania, będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 20 czerwca 2010 r., a dniem ponownego głosowania.
Podstawa prawna
Ustawa z 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1990 r. nr 67, poz. 398).