Osoba skazana lub tymczasowo aresztowana zostanie objęta szczególną ochroną, jeżeli jej zdrowie lub życie jest zagrożone. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie. Posłowie skierowali projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Według projektu dyrektor zakładu karnego miałby obejmować skazanego lub tymczasowo aresztowanego ochroną w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia, jeżeli w związku z postępowaniem karnym, w którym taka osoba uczestniczy jako oskarżony, świadek lub pokrzywdzony, wystąpi bezpośrednia obawa poważnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia.

Zaproponowano, aby szczególna ochrona polegała na opiece psychologicznej oraz nadzorowaniu stanu zdrowia zagrożonej osoby. Miałaby ona być również poddawana kontroli osobistej przed każdym opuszczeniem oddziału mieszkalnego po powrocie do niego, jak również dozorowi ograniczonej liczby widzeń i kontroli rozmów telefonicznych. Stałemu nadzorowi byłaby poddana także korespondencja skazanego, a cela mieszkalna i pomieszczenia codziennej kontroli.

Projekt zakłada, że dyrektor miałby obejmować ochroną na wniosek prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze albo sądu, przed którym toczy się postępowanie karne, lub sędziego penitencjarnego, gdy je zakończono. Wniosek będzie musiał zawierać przyczyny i przewidywany czas trwania ochrony. Dyrektor mógłby również podjąć decyzję na uzasadniony wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii sądu lub prokuratora.

Ochrona byłaby przedłużana w razie zagrożenia dla życia lub zdrowia po upływie przewidzianego terminu. W wypadku ustania przyczyn ochrony projekt przewiduje jej cofnięcie przez dyrektora na wniosek osób, które o to wnosiły. Szczególna ochrona byłaby stosowana także w razie przeniesienia skazanych do innego zakładu karnego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.