Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm po raz pierwszy dokona wyboru swoich czterech przedstawicieli do Krajowej Rady Prokuratury. Wybór członków Rady to skutek reformy prokuratury i rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Nowy kształt prokuratury przewidywał powołanie, wzorem Krajowej Rady Sądownictwa, nowego organu – Krajowej Rady Prokuratury, którego głównym zadaniem ma być stanie na straży niezależności prokuratorów.

– Poza strzeżeniem niezależności śledczych będziemy przede wszystkim monitorować funkcjonowanie nowej ustawy i sprawdzać, jak nowy model prokuratury sprawdza się w praktyce – mówi poseł Arkadiusz Mularczyk, kandydat PiS na członka Krajowej Rady Prokuratury.

Skład osobowy

Poza przedstawicielami Sejmu w skład Rady wejdzie też dwóch senatorów, przedstawiciel prezydenta i minister sprawiedliwości. Zdecydowaną większość w Radzie będą mieli jednak sami śledczy. Poza prokuratorem generalnym w jej składzie znajdą się także: prokurator reprezentujący Naczelną Prokuraturę Wojskową, prokurator reprezentujący IPN, trzech prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz 11 prokuratorów reprezentujących poszczególne apelacje. Większość z nich została już wybrana. W sumie Krajowa Rada Prokuratury będzie liczyła 25 członków powoływanych na czteroletnią kadencję.

Prokuratorzy będą mogli pełnić tę funkcję maksymalnie dwa razy. Członkostwo parlamentarzystów w Radzie będzie natomiast powiązane z kadencją Sejmu i Senatu. Z kolei osoba powołana przez prezydenta będzie pełniła swoją funkcję bez oznaczania okresu kadencji, co oznacza, że głowa państwa będzie ją mogła odwołać w każdym czasie.

Rada będzie działała na podstawie uchwalonego regulaminu. Jej posiedzenia będą się musiały odbywać przynajmniej raz na dwa miesiące. O zwołaniu Rady będzie decydował przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej jej członków. Taki wniosek będzie mógł zgłosić też prokurator generalny.

Ustawowe zadania

Do najważniejszych zadań Krajowej Rady Prokuratury będzie należało opiniowanie projektów ustaw dotyczących prokuratury, opiniowanie kandydatów do pracy w prokuraturze oraz uchwalanie i czuwanie nad przestrzeganiem zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów. Obowiązkiem Krajowej Rady Prokuratury będzie także wybór kandydata na stanowisko prokuratora generalnego.

Rada będzie też występowała do prezydenta z wnioskiem o odwołanie szefa śledczych oraz wyrażała opinię w przedmiocie wniosku premiera o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji. Obowiązki Krajowej Rady Prokuratury będą również dotyczyły odpowiedzialności śledczych. Dotyczyć one będą przede wszystkim rozpatrywania corocznego sprawozdania z działalności rzecznika dyscyplinarnego, a także występowanie do sądu dyscyplinarnego o pociągnięcie prokuratora generalnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

25 członków będzie liczyć Krajowa Rada Prokuratury wybierana na czteroletnią kadencję

Podstawa prawna

Ustawa z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 7, poz. 39).