Do tej pory legalizacja samowoli położonych na terenach bez planów zagospodarowania była niemożliwa. Właściciel musiał bowiem przedstawić ostateczną decyzję o warunkach zabudowy w dniu wszczęcia postępowania. Wójtowie, burmistrzowie nie chcieli natomiast wydawać warunków zabudowy dla obiektów, które choćby w części już istniały, co uniemożliwiało legalizację. Teraz się to zmieni.

Inwestorzy, którzy niezgodnie z prawem wybudowali budynki na działkach, które nie posiadają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będą mieli możliwość ich zalegalizowania. To skutek nowelizacji prawa budowlanego, którą przyjął Sejm.

Co prawda nadal właściciel samowoli położonej na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będzie musiał przedstawić warunki zabudowy, jednak decyzja nie będzie musiała być ostateczna w dniu wszczęcia postępowania.

– Nowelizacja ułatwi legalizację samowoli budowlanych na obszarach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W takich przypadkach właściciel nieruchomości musi przedłożyć do inspektora nadzoru m.in. decyzję o warunkach zabudowy. Do tej pory musiała ona być ostateczna w dniu wszczęcia postępowania, co oznacza, że przed wybudowaniem samowoli inwestor musiał mieć warunki zabudowy – mówi Anna Macińska, dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.

Po wejściu w życie nowych przepisów inwestorzy będą więc mogli występować o wydanie warunków zabudowy nawet po zakończeniu prac budowlanych. Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast nie będą mieli podstaw do odmowy ich wydania. Na podstawie uzyskanej decyzji właściciel samowoli będzie mógł wystąpić o jej legalizację.

Nowe przepisy trafią teraz do podpisu prezydenta. Mają one wejść w życie po upływie 30 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może zalegalizować samowolę budowlaną, jeżeli inwestor:

● przedstawi zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania lub decyzją o warunkach zabudowy

● przedstawi cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami

● przedstawi oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

● uiści opłatę legalizacyjną