Inwestorzy, którzy dopuścili się samowoli na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, będą mieli możliwość ich zalegalizowania. Taką zmianę przewiduje nowelizacja prawa budowlanego, którą wczoraj zaakceptował Senat. Przy legalizacji samowoli właściciel będzie musiał dostarczyć powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Do tej pory wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie chcieli wydawać warunków zabudowy dla obiektów, które choćby w części już istniały. Brak tego dokumentu uniemożliwiał z kolei powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego dokonanie legalizacji. Zmiany przepisów są skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 2009 r. (sygn. akt P 46/08).

Ustawa teraz trafi do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia.