Służebność przesyłu gwarantuje zakładom energetycznym czy gazowniczym prawo do korzystania z nieruchomości, na których posadowione są urządzenia przesyłowe. Zazwyczaj służebność zostaje ustanowiona w drodze umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym.

Treść umowy

– W umowie określa się zakres, w jakim przedsiębiorca może odpłatnie korzystać z nieruchomości, na której są zainstalowane lub mają być zainstalowane urządzenia przesyłowe. Strony umowy mają prawo swobodnie określić czynności, jakie przedsiębiorca może podejmować w stosunku do nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu – wyjaśnia Dominik Sołtysiak, adwokat w BSJP Taylor Lessing.

W umowie powinny być także ustalone wysokość i zasady płatności wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości.

Brak porozumienia

W sytuacji braku porozumienia co do sposobu korzystania z nieruchomości oraz wysokości wynagrodzenia przedsiębiorca energetyczny ma jedynie możliwość ustanowienia służebności przesyłu na drodze sądowej. Przedsiębiorca, jak również właściciel nieruchomości (użytkownik wieczysty), może żądać ustanowienia służebności przesyłu przez sąd jedynie gdy jest ona konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych. Wnioskodawca powinien wykazać brak możliwości ustanowienia służebności w drodze umowy.

– Powyższa regulacja niezbyt fortunnie koresponduje z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości, które stanowią, że w przypadku braku zgody właściciela nieruchomości starosta może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości – zauważa Dominik Sołtysiak.