Właściciel mieszkania, który zawarł z lokatorem umowę najmu okazjonalnego, nie musi przestrzegać wielu ograniczeń utrudniających rozwiązanie lub wypowiedzenie zwykłego stosunku najmu. Taki przywilej nie obowiązuje w razie niespełnienia wszystkich warunków przewidzianych obowiązującymi od 28 stycznia 2010 r. znowelizowanymi przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów.

Zgłoszenie umowy

– Zasadniczym warunkiem wyłączenia szczególnej ochrony lokatorów uregulowanej w ustawie jest zgłoszenie faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego przez właściciela lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla miejsca zamieszkania właściciela lokalu – mówi Sylwia Galiszkiewicz, radca prawny z wrocławskiego oddziału kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy.

Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu, co nie musi być równoznaczne z dniem zawarcia samej umowy. Najemca może zażądać od właściciela okazania potwierdzenia dokonania zgłoszenia, wynajmujący zaś ma obowiązek zadośćuczynić takiemu żądaniu.

– Brak powyższego zgłoszenia lub dokonanie zgłoszenia po terminie, nawet przy zachowaniu pozostałych warunków przewidzianych dla umów najmu okazjonalnego, spowoduje, że lokatorowi będą przysługiwały uprawnienia i szczególna ochrona określona w ustawie – ostrzega radca prawny Sylwia Galiszkiewicz.

Kolejny wymóg dotyczy formy umowy najmu okazjonalnego, która powinna być, pod rygorem nieważności, zawarta na piśmie, na czas oznaczony nieprzekraczajacy 10 lat. Poza wymogiem formy pisemnej ustawa wymaga, by do umowy najmu okazjonalnego załączone zostały określone dokumenty. Pierwszym jest oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu.

Trzeba wskazać lokal

– Ustawa wymaga także od najemcy wskazania innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu – mówi Sylwia Galiszkiewicz.

Do umowy konieczne jest także dołączenie oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać najemca w razie rozwiązania umowy najmu okazjonalnego, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim najemcy.

Podstawa prawna

Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 3, poz. 13).