Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta tylko na czas oznaczony. Do ważności umowy wymagane jest jej zawarcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Taką samą formę należy zachować przy zmianie umowy.
Umowa najmu okazjonalnego lokalu zakłada wynajęcie lokalu w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Taka umowa może zostać zawarta przez właściciela, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.
Do ważności umowy wymagane jest jej zawarcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Taka sama forma powinna zostać zachowana przy zmianie umowy. Prawo wprowadza obowiązek załączenia do umowy odpowiednich dokumentów. Należą do nich m.in. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania używanego lokalu w określonym terminie. Ponadto najemca musi wskazać inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku eksmisji, tzn. wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Właściciel lokalu ma obowiązek wyrazić zgodę na zamieszkanie najemcy w lokalu. Najemca może żądać, aby wynajmujący dołączył takie oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.
Można uzależnić wynajęcie lokalu od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej zapłatę należności z tytułu najmu, które przysługują właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów eksmisji. Kaucja nie powinna przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal. Stawkę czynszu oblicza się według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy. W przypadku opróżnienia lokalu kaucja powinna zostać zwrócona w ciągu miesiąca.
Właściciel lokalu musi zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Najemca lokalu może żądać od właściciela, aby przedstawił mu potwierdzenie dokonania tego zgłoszenia. Właściciel lokalu oprócz czynszu może pobierać jedynie opłaty niezależne od niego, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Właściciel ma prawo podwyższyć czynsz tylko na warunkach, które zostały określone w umowie.
Umowa najmu okazjonalnego rozwiązuje się po upływie okresu, na jaki była zawarta, lub po upływie terminu jej wypowiedzenia. Po jej rozwiązaniu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.
PRZYKŁAD
Czy właścicielowi lokalu przysługuje zastaw na rzeczach najemcy
Osoba wynajmująca mieszkanie nie płaci regularnie czynszu. W takim przypadku w celu zabezpieczenia czynszu i innych dodatkowych opłat właścicielowi lokalu przysługuje prawo zastawu na rzeczach ruchomych wniesionych przez najemcę do lokalu, np. na meblach.
Podstawa prawna
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 733 ze zm.).