Pierwsi ponoszą odpowiedzialność za wykonanie oferowanych usług, drudzy zaś mają pełne prawo to wyegzekwować, nawet dochodząc odszkodowania za straty będące skutkiem niezgodnych z umową świadczeń bądź ich braku. Konsument nie jest bezbronny, aczkolwiek walka o swoje czasami wymaga sporo zachodu i cierpliwości. Szczególnie po nieudanej podróży.

Czy można o udany wypoczynek zadbać wcześniej, przed wyjazdem? Można, a nawet trzeba. Jeśli coś nam się nie spodoba w proponowanej ofercie, a potem w przedstawianej umowie, nie można tego puścić płazem – trzeba sprawę wyjaśnić, żądać zmiany warunków, a gdy spotkamy opór, zrezygnować z usług i szukać ich gdzie indziej. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko zmarnowania pieniędzy na podróż, którą potem będziemy źle wspominać, nawet mimo bezspornego prawa do reklamacji.

O co zadbać przed zawarciem umowy

Ochrona klientów biur podróży opiera się na dwóch filarach prawnych – ustawie o usługach turystycznych i kodeksie cywilnym. Na oba te akty można się powoływać, po pierwsze, podczas negocjowania warunków wyjazdu turystycznego, po drugie – gdy przyjdzie egzekwować odpowiedzialność jego organizatora za to, że umowy nie dotrzymał i to niezależnie od tego, czy dana oferta to zwykła oferta czy też promocyjna, specjalna, last minute itd.

Organizator turystyki, czyli ten, którego działalność polega na organizacji imprez turystycznych (wyjazdów pobytowych, wycieczek), odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.

Czytaj też:
Za co i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność biuro podróży
Czego możesz żądać od biura podróży w razie problemów z powrotem do kraju
Na jakie odszkodowanie może liczyć turysta za szkodę doznaną podczas wakacji

Jakie prawa ma turysta na wakacjach

Klienci biur podróży, wyjeżdżając na wakacje, powinni zabrać ze sobą umowę, program imprezy, katalog oraz warunki uczestnictwa. Pomoże im to w sprawdzeniu, czy biuro wywiązuje się ze swoich zobowiązań. 

Jeśli plan nie jest realizowany zgodnie z ustaleniami, turysta ma prawo żądać, aby np. przeniesiono go do takiego hotelu, który będzie zgodny z opisem. Jeśli to nie możliwe organizator ma obowiązek zapewnić coś w zamian, nie obciążając przy tym klienta dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy nowa propozycja będzie gorsza od określonej w programie imprezy turystycznej od organizatora można żądać odpowiedniego obniżenia ceny.

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć reklamację

Zasady składania zastrzeżeń i reklamacji muszą być określone w umowie na wykonanie usług turystycznych. Nie znaczy to jednak, że mogą być sprecyzowane dowolnie.

Jeśli turysta stwierdza, że umowa jest realizowana niezgodnie z jej postanowieniami, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

PRZYDATNE ADRESY

Europejskie Centrum Konsumenckie: www.konsument.gov.pl
Federacja Konsumentów: www.federacja-konsumentow.org.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl

Jakie obowiązki ma przewoźnik

Bilet na przejazd to dowód zawarcia umowy przewoźnika z podróżnym. Jest to zobowiązanie przewoźnika do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy, z którego wynikają zarówno obowiązki, jak i prawa obu stron tej umowy – przewoźnika i pasażera.

Jeśli usługa przewozu jest wykonana niezgodnie z umową, podróżny może zgłaszać roszczenia. Ma na to rok od podróży, a jeśli do niej nie dojdzie – od dnia, kiedy przewóz miał być wykonany. Potem prawo do roszczeń przedawnia się.

Czytaj też:
Co należy się za opóźnienie samolotu
Jakie prawa przysługują pasażerom, gdy zaginął bagaż lub odwołano lot
Co zrobić, gdy na lotnisku zginie nam bagaż?