Od 1 kwietnia 2010 r. posiadacze książeczek mieszkaniowych mogą sfinansować z premii gwarancyjnej znacznie więcej inwestycji niż dotychczas.
Do premii gwarancyjnej mają prawo posiadacze książeczek mieszkaniowych, które zostały założone do 23 października 1990 r.
Drugi warunek otrzymania premii jest następujący: uzbierany wkład będzie przeznaczony na cel wskazany w ustawie z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. nr 119, poz. 1115 z 2003 r. z późn. zm). Z takich uprawnień skorzystają nawet osoby, która książeczkę otrzymały w drodze cesji.
Od 1 kwietnia 2010 r. mogą z tej premii sfinansować znacznie więcej inwestycji, na przykład wkład własny przy kredycie mieszkaniowym.

Jakie inwestycje prawo pozwala sfinansować

Aby otrzymać premię gwarancyjną, należy zlikwidować książeczkę mieszkaniową i pieniądze przeznaczyć na:
● nabycie mieszkania spółdzielczego,
zakup mieszkania lub domu,
● kaucję z tytułu najmu niektórych lokali,
● wpłatę do TBS,
● spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową,
● wymianę okien, instalacji gazowej albo elektrycznej
● wpłatę na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni.Przepisy ustawy określają jednak ściśle wymogi, jakie należy przy dokonaniu tych operacji finansowych spełnić.
Na przykład – finansując wydatki na mieszkanie spółdzielcze, pieniądze należy przeznaczyć na uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu spółdzielczego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bądź na zakup albo zamianę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Nie można jednak tego prawa nabyć w części ułamkowej.
Z kolei pieniądze na nabycie mieszkania i domu mogą zostać przeznaczone nie tylko na ich zakup, lecz także zamianę. Chodzi tutaj o własność lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego. Trzeba je jednak nabywać samodzielnie, a nie na współwłasność z inną osobą obcą, na przykład z konkubentem.
Można też przeznaczyć pieniądze na przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego albo uzyskanie odrębnej własności mieszkania, które powstało w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku, a nawet pomieszczeń niemieszkalnych.
Prawo do premii gwarancyjnej ma także posiadacz książeczki, który uzyskał prawo do domu jednorodzinnego lub własności mieszkania w budynku wielorodzinnym. Powinno się to jednak łączyć z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na nim domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego albo z wybudowaniem budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej.Można wymienić okna, zrobić remont

Coraz większym zainteresowaniem osób korzystających z premii cieszy się możliwość sfinansowania z niej niektórych remontów. Chodzi tutaj przede wszystkim o wymianę okien, instalacji elektrycznej i gazowej w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym należącym do właściciela mieszkania albo do którego posiadaczowi książeczki przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego.

Na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni

Pieniądze z premii można też przeznaczyć na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej za 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o likwidację książeczki. Musi być jednak przy tym spełniony następujący warunek: w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o likwidację książeczki spółdzielnia lub wspólnota wydały na remont części wspólnych budynku kwotę równą co najmniej tej wpłacie.
Pieniądze można też dostać w związku z uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu w budynku wielorodzinnym, który wybudowała spółdzielnia, aby przenieść na członków własność tych domów lub mieszkań. Pokryć z premii można też będzie kaucję, która zabezpiecza należności z tytułu umowy najmu w budynku wielorodzinnym. Jednak budowa powinna być sfinansowana z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Na TBS i na spłatę długu spółdzielni

Do inwestycji finansowanych z premii należą wpłaty do TBS dokonane na podstawie umowy w sprawie partycypacji. Wysokość ich nie może być niższa niż 20 proc. ostatecznych kosztów budowy, jakie przypadają na mieszkanie. Można też pokryć całkowitą spłatę zadłużenia, jaka obciąża właściciela książeczki w związku z kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię mieszkaniową, przede wszystkim na tzw. bloki wybudowane na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.