Warunkiem otrzymania przy likwidacji książeczki mieszkaniowej dodatkowej premii gwarancyjnej jest przedstawienie odpowiednich faktur potwierdzających przeprowadzenie remontu oraz złożenie w terminie wniosku w PKO BP.
Od 1 kwietnia posiadacze książeczek mieszkaniowych mogą otrzymać premię gwarancyjną, jeśli wymienią okna albo instalację gazową lub elektryczną. Zmianę wprowadziła nowelizacja z 23 stycznia 2009 r. ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz.U. 2009 r. nr 30 poz. 190).

Średnio po 6 tys. zł

Premia gwarancyjna stanowi specjalny państwowy dodatek do oszczędności zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych wydanych przed 24 października 1990 r. Jest wypłacana przez bank PKO BP pod warunkiem przeprowadzenia wymienionych w ustawie inwestycji mieszkaniowych. Wynosi średnio ok. 6,2 tys. zł, które można otrzymać wraz z wkładem i odsetkami z likwidowanej książeczki.
Aby otrzymać premię gwarancyjną przy remoncie, trzeba będzie dotrzymać wszystkich wymagań formalnych oraz terminów wskazanych w przepisach. Remont będzie mógł dotyczyć mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Potrzebne dokumenty

Koniecznym warunkiem będzie przedstawienie przez właściciela książeczki w PKO BP tytułu własności do remontowanej nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego. Zatem właściciel musi przedstawić wypis z księgi wieczystej, potwierdzający prawo własności, natomiast spółdzielca powinien dostarczyć zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające, że przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
Na dowód przeprowadzenia wymiany okien trzeba będzie przedstawić fakturę VAT zakupu materiału lub fakturę za wykonanie usługi (wymiany) wystawionej na właściciela książeczki mieszkaniowej lub jego współmałżonka. W przypadku wymiany instalacji elektrycznej lub gazowej oprócz faktur VAT zakupu materiału lub faktury za wykonanie usługi należy przedstawić dodatkowo dwa dokumenty: protokół sprawdzenia odbiorczego podpisany przez wykwalifikowaną osobę oraz kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego tego fachowca.
Wypłaty premii gwarancyjnej będą rozłożone na lata zgodnie ze sztywnym harmonogramem ustalonym w ustawie. Termin nabycia uprawnień do premii będzie zależał od daty wystawienia książeczki mieszkaniowej (zob. harmonogram GP nr 64 z 2009 r., str. 11).

Złożenie wniosku

Wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej można złożyć w dowolnym oddziale banku PKO BP. Bank pobierze za likwidację książeczki mieszkaniowej z wypłatą premii gwarancyjnej opłatę w wysokości 30 zł. Należy też dotrzymać wszystkich terminów do złożenia wniosku pod rygorem utraty prawa do premii. I tak, osoba która wyremontowała mieszkanie przed rokiem, w którym zgodnie z harmonogramem nabędzie prawo do premii, musi złożyć wniosek o likwidację książeczki w terminie 6 miesięcy od daty nabycia uprawnień do premii gwarancyjnej.
PRZYKŁAD: REMONT PRZED NABYCIEM UPRAWNIEŃ
Książeczka mieszkaniowa została wydana w 1975 roku. Jej posiadacz wymienił okna w 2009 roku, a więc przed terminem nabycia uprawnień do premii gwarancyjnej wynikającym z harmonogramu (czyli przed 1 stycznia 2011 r.). Kiedy musi złożyć wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii?
Właściciel książeczki ma czas na złożenie wniosku tylko od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 r., a więc w ciągu sześciu miesięcy liczonych od daty nabycia uprawnień do premii gwarancyjnej. Jeśli przegapi ten termin i złoży wniosek 1 lipca 2011 r., bank odmówi mu wypłaty premii gwarancyjnej.
PRZYKŁAD: REMONT PO NABYCIU UPRAWNIEŃ
Właściciel, który ma książeczkę z 1975 r., przeprowadził wymianę okien w maju 2011 r. Zgodnie z harmonogramem prawo do premii nabywa od 1 stycznia 2011 r. W jakim terminie powinien złożyć wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej?
Właściciel książeczki powinien złożyć wniosek o likwidację książeczki w terminie 90 dni od daty wystawienia faktury, np. za zakup okien lub zakończenia ich montażu. Przy wymianie instalacji elektrycznej lub gazowej 90-dniowy termin należy liczyć inaczej, bo od daty sporządzenia protokołu odbiorczego.
PODSTAWA PRAWNA
● Art. 3 ust. 4 i art. 3d ust. 3 ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115 z późn. zm.).