Za każdą godzinę przeprowadzenia sprzedaży samochodu lub innej zastawionej rzeczy w drodze przetargu publicznego notariusz otrzyma 93 zł wynagrodzenia.
Takie zmiany zakłada rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, które dzisiaj wchodzą w życie.
Nowe przepisy określają maksymalne stawki wynagrodzenia notariusza za przeprowadzenie przez niego sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego. Za każdą rozpoczętą godzinę takiej czynności notariusz może zażądać najwyżej 3 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Zgodnie z danymi za 2009 rok za przeprowadzenie sprzedaży w ciągu jednego dnia notariusz otrzyma wynagrodzenie w wysokości 93,09 zł za godzinę pracy. Jeżeli czynność jest kontynuowana w drugim i kolejnych dniach, maksymalna opłata wynosi połowę powyższej stawki, czyli 46,54 zł.
Przepisy omawianego rozporządzenia nie będą stosowane, jeżeli protokół dokumentujący przebieg sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego zostanie sporządzony w formie aktu notarialnego. Takie rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie zagrożenia, że notariusz będzie pobierał dwa wynagrodzenia, czyli za sporządzenie protokołu przetargu w formie aktu notarialnego oraz za przeprowadzenie czynności sprzedaży.
Wprowadzone zmiany są analogiczne do regulacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności komorników. Nowe stawki mają na celu ujednolicenie wynagrodzeń notariuszy i komorników za czynności przeprowadzone w identycznych warunkach i takim samym trybie.
Dotychczasowe przepisy były w tym zakresie korzystniejsze dla przeprowadzających sprzedaż notariuszy, gdyż uzależniały wysokość ich pensji od ceny rzeczy uzyskanej w wyniku przetargu.
Ustalone stawki nadal będą uwzględniać nakład pracy osób dokonujących czynności oraz stopień skomplikowania tego typu spraw.