Zakładanie agencji w Polsce

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może wykonywać działalność w zakresie usług detektywistycznych, jeżeli posiada licencję detektywa albo posiada ją ustanowiony przez niego pełnomocnik. Jeśli przedsiębiorca nie jest osobą fizyczną, np. działa w ramach spółki z o.o., to licencję musi posiadać co najmniej jedna osoba uprawniona do jego reprezentacji lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną. Licencje wydaje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność detektywistyczną, nie może być wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Wpis do rejestru

Wpisu do rejestru działalności detektywistycznej dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Powinien zawierać szczegółowe dane, w tym m.in. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o tym, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą, jak też, że znane są mu warunki – i spełnia je – wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych.

Wniosek o wpis do rejestru działalności detektywistycznej należy kierować wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 616 zł drogą pocztową lub składać osobiście w biurze podawczym Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA. Minister spraw wewnętrznych i administracji jest zobowiązany dokonać wpisu do rejestru działalności detektywistycznej w terminie siedmiu dni od daty wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych. Jeżeli organ nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Minister w drodze decyzji odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, jak też gdy przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych z przyczyny złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku.