Czy bank dokona wypłaty z konta na wypadek śmierci

Jestem właścicielem rachunku bankowego. Czy mogę wskazać bankowi w dyspozycji, komu po mojej śmierci powinien wypłacić pieniądze z rachunku bankowego? Czy musi to być mój bliski krewny?

Czy wypłata nastąpi bez ograniczeń

W razie śmierci właściciela rachunku bankowego, który wydał dyspozycję na wypadek śmierci, do spadku nie wchodzi tylko zgromadzona tam kwota w wysokości limitu wskazanego w prawie bankowym. Czy limit zależy od stopnia pokrewieństwa osoby upoważnionej z właścicielem konta.

Czy dyspozycję można odwołać

Czy można wydać kilka dyspozycji wypłaty z rachunku na wypadek śmierci. W jakiej wysokości zostaną wówczas wypłacone pieniądze osobom upoważnionym. Czy sporządzając dyspozycję, można odwołać wcześniejszą?

Czy możliwa jest dyspozycja z rachunku wspólnego

Bank prowadzi rachunek oszczędnościowy wspólny dla mnie i męża. Czy mogę rozporządzać zgromadzonymi tam środkami, sporządzając dyspozycję na wypadek śmierci?

Czy koszty pogrzebu wchodzą do spadku

Zmarł posiadacz rachunku bankowego. Osoba, która pokryła koszty pogrzebu, żąda od banku zwrotu tej kwoty. Czy wypłacona jej kwota wejdzie do spadku?

Czy do spadku wejdą kwoty z rachunku powierniczego

Został założony rachunek powierniczy. Czy zgromadzone na nim kwoty wejdą do spadku po posiadaczu tego rachunku w razie jego śmierci?

Czy trzeba oddać wypłacone pieniądze

Posiadacz rachunku bankowego sporządził kilka dyspozycji na wypadek śmierci. Pieniądze zostały wypłacone wszystkim wskazanym osobom, ale został przy tym przekroczony limit wypłat. Czy osoba, dla której dyspozycja została wydana najwcześniej musi zwrócić pieniądze?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kogo można wskazać w dyspozycji