Właściciele pojazdów, którzy przed 15 kwietnia 2006 r. wnieśli 500 zł opłaty za wydanie karty pojazdu, mogą teraz domagać się zwrotu części pieniędzy. W razie gdy wniosek spotka się z odmową, sprawę można skierować na drogę cywilną lub administracyjną.

Skutki orzeczeń

500 zł opłaty za wydanie karty pojazdu dla rejestrowanego po raz pierwszy w Polsce auta przewidywało obowiązujące do 1 maja 2006 r. rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Wyrokiem z 17 stycznia 2006 r. (sygn. U 6/04) Trybunał Konstytucyjny stwierdził jednak niekonstytucyjność fragmentu, który ustanawiał tak wysoką odpłatność. Orzekł on, że par. 1 ust. 1 ww. rozporządzenia jest niezgodny: z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 konstytucji. Zdaniem Trybunału zawyżał on wysokość opłaty i tym samym rozporządzenie wykraczało poza zakres upoważnienia zawartego w ustawie. Przy ustalaniu wysokości opłat za kartę pojazdu uwzględniał nie tylko wysokość kosztów związanych z drukiem i dystrybucją kart, lecz także koszty pokrycia wydatków przeznaczonych na potrzeby związane z ewentualną utylizacją pojazdu. W efekcie wadliwe przepisy rozporządzenia miały utracić swoją moc 1 maja 2006 r.

Postanowienie w sprawie opłat wydał także 10 grudnia 2007 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (w sprawie C-134/07 Piotr Kawala v. Gmina Miasta Jaworzna). Opowiedział się on za zwrotem nienależnie pobranej kwoty 425 zł tytułem opłaty za wydanie karty pojazdu.

W wyniku nowelizacji przepisów rozporządzenia dotyczącego stawek pobieranych opłat od 15 kwietnia 2006 r. wysokość opłat za kartę pojazdu wynosi 75 zł. Skutkiem wyroków i zmiany obowiązujących przepisów jest możliwość ubiegania się do starostw powiatowych o zwrot kwoty 425 zł za wydanie każdej karty pojazdu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób można dochodzić zwrotu pieniędzy za kartę pojazdu.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Wniosku do starosty
- Dochodzenia praw w sądzie
- Odpowiedzialności za błędy
- Jak powinien wyglądać wzór pozwu o zapłatę