Pracownicy poczty nie potrafią interpretować przepisów o wysokości emerytury uprawniającej do zwolnienia z abonamentu.
Od 1 marca osoby, które ukończyły 60 lat, mogą się ubiegać na poczcie o status abonenta bezpłatnego. Dotyczy to emerytów i rencistów, którzy otrzymują emeryturę nieprzekraczającą połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Dla większości z nich próby uzyskania prawa do zwolnienia od abonamentu kończą się przed pocztowym okienkiem niepowodzeniem.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o opłatach abonamentowych posiadanie uprawnień przez emerytów nie oznacza braku obowiązku płacenia abonamentu. Aby uzyskać zwolnienie z abonamentu, należy dopełnić niezbędnych formalności w urzędzie pocztowym. Chodzi o przedłożenie dowodu osobistego oraz decyzji z ZUS albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury otrzymywanej w danym roku. Problem powstał w związku z wysokością świadczeń uzyskiwanych przez emerytów. Urzędnicy poczty nie wiedzą, czy mają brać pod uwagę kwotę brutto czy netto przedstawianych przez seniorów dochodów. Niejasności doprowadziły do sytuacji, że pomimo dopełnienia formalności wielu emerytów zostało pozbawionych prawa do zwolnienia, gdyż brano pod uwagę niższą kwotę otrzymywanej przez nich emerytury. Tymczasem próg uprawniający do zwolnienia, obliczony na podstawie połowy wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to 1551,48 zł brutto. Takie informacje uzyskaliśmy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Osoby ubiegające się o zwolnienie muszą też wypełnić Formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników rtv oraz specjalne oświadczenie.
Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym. Oznacza to, że wniosek złożony w marcu uprawnia do zwolnienia z opłat od 1 kwietnia 2010 r.
Osoby, które wniosły opłaty z góry za okres dłuższy niż miesiąc, otrzymają zwrot nadpłaconej kwoty w przypadku uzyskania prawa do zwolnienia. Pieniądze zostaną przesłane przekazem pocztowym na adres podany we wniosku o rejestrację odbiorników rtv. Urząd będzie miał na to 14 dni.