Wprowadzone przez Sejm zmiany w ordynacjach wyborczych (do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, a także w wyborach prezydenckich) pozwolą stosować w wyborach znowelizowany w ubiegłym roku przepis konstytucji, który stanowi, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego nie mogą kandydować do Sejmu i Senatu.

Do takich przestępstw należy np. pomówienie lub zniesławienie głowy państwa lub przestępstwo skarbowe. Uchwalone w piątek zmiany dotyczą także zasiadających w parlamencie osób pozbawionych praw publicznych.

Każdy z kandydatów na posła (lub europosła), senatora oraz kandydaci na urząd prezydenta będą mieli obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności.

Komisja wyborcza niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia okręgowej listy będzie występowała do biura informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o kandydacie z tej listy.