Od 12 marca 2010 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o odpadach. Nałożyła ona nowe obowiązki na samorządy związane z gospodarką odpadami. Dotyczą one wydawania decyzji administracyjnych oraz procedur zamykania składowisk odpadów komunalnych. Zgodnie z tymi przepisami zamknięcie składowiska może nastąpić nie tylko wtedy, gdy nie spełnia ono wymagań ekologicznych, ale także wtedy, gdy od roku nie przyjmuje ono odpadów lub jest przepełnione.

Zamknięcie składowiska

Zamknięcie składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części, będzie uzależnione przede wszystkim od zgody właściwego organu. W konsekwencji przedmiotowe rozstrzygnięcie podejmowane będzie na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, w drodze decyzji wydanej przez:
1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych;
2) marszałka województwa – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko (art. 378 ust. 2a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska);
3) starosty – dla pozostałych przedsięwzięć.

Przed wydaniem zgody niezbędna będzie kontrola składowiska odpadów. Przeprowadzi ją wojewódzki inspektor ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, marszałka województwa lub starosty. Wyjątkowo kontrola nie będzie konieczna, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska odpadów wyniknie z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Z kolei wniosek o zamknięcie składowiska odpadów powinien zawierać określenie technicznego sposobu jego zamknięcia lub jego wydzielonej części, datę zaprzestania przyjmowania odpadów oraz harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów. Należy pamiętać, że data zaprzestania przyjmowania odpadów na składowisku nie może być późniejsza niż trzy miesiące od dnia doręczenia decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów.