Właściciel budynku powinien utrzymać go w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz zapewnić użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska.

W tym celu powinien na swój koszt zapewnić skontrolowanie przez specjalistów instalacji, przewodów, elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, dachu i ścian.

Za niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z prawa budowlanego i nie-utrzymywanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Takie same obowiązki jak na właścicielu ciążą na zarządcy budynku, który na podstawie umowy z:

● właścicielem,

● współwłaścicielami,

● spółdzielnią mieszkaniową

● wspólnotą mieszkaniową

administruje nieruchomością i ma obowiązek utrzymywać ją należytym stanie.