W okresie zimowym zarządcy nieruchomości i przedsiębiorcy muszą usuwać nadmiar śniegu z dachu. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi im grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Przedsiębiorca musi też odśnieżać chodnik wzdłuż budynku, w środku bramy i podwórka.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wynajmie dużych obiektów, jak np. pawilony handlowe, hale sportowe czy wystawiennicze, szczególnie w okresie zimowym, mają wiele dodatkowych obowiązków związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Dodatkowe obowiązki mają także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu nieruchomościami. Za niewywiązanie się z nich przedsiębiorcy ci mogą zostać ukarani grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Mogą oni także zostać zmuszeni do naprawienia szkody, wypłaty odszkodowania, a nawet renty osobie pokrzywdzonej.
5 tys. zł grzywny grozi za nieusunięcie nieprawidłowości lub braków zagrażających bezpieczeństwu ludzi

Usuwanie śniegu

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców wynajmujących duże powierzchnie oraz zarządców nieruchomości jest bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego. W okresie zimowym, kiedy występują niekorzystne warunki atmosferyczne, spowodowane intensywnymi opadami śniegu, obowiązek ten przejawia się przede wszystkim w konieczności usuwania nadmiaru śniegu z dachu.
Zgodnie z prawem budowlanym w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, do których niewątpliwie zaliczają się intensywne opady śniegu, przedsiębiorcy będący właścicielami budynków oraz ich zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Przedsiębiorcy i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są więc do dbałości o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku. Muszą oni m.in. kontrolować grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu. Jeżeli będzie ona zbyt duża, powinni zapewnić bezpieczne usunięcie nadmiaru śniegu z dachu.
Również powstałe na elementach elewacji budynków sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, mogące zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na chodnikach i ulicach przebiegających bezpośrednio przy budynku, muszą być usunięte – niezwłocznie – przez przedsiębiorców będących właścicielami budynku oraz ich zarządców.Odśnieżanie chodników

Obowiązkiem przedsiębiorców i zarządców nieruchomości jest także utrzymywanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń w budynku. Muszą oni też dbać o porządek i czystość otoczenia tego budynku. W okresie zimowym obowiązek ten obejmuje przede wszystkim odśnieżanie chodnika wzdłuż budynku, odśnieżanie w środku bramy i podwórka. Powinni usuwać stamtąd nie tylko śnieg, ale także wszelkie oblodzenia, a przynajmniej posypywać tę powierzchnię piaskiem, aby zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z danej nieruchomości.

Wypłata odszkodowania

Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się ze swojego obowiązku i np. na chodniku przylegającym do budynku lub na terenie posesji przedsiębiorcy dojdzie do wypadku, w wyniku którego np. przechodzień złamie rękę, wówczas poszkodowany może domagać się odszkodowania od przedsiębiorcy. Przechodzień powinien wówczas udowodnić, że chodnik był oblodzony, nieposypany piaskiem i stanowił zagrożenie dla przechodniów, czyli że przedsiębiorca nie wywiązywał się z obowiązku utrzymania w należytym stanie otoczenia budynku.
Przedsiębiorca nie uniknie odpowiedzialności, nawet gdy udowodni, że zatrudnił zarządcę nieruchomości, który powinien dbać o usuwanie śniegu i oblodzenia w otoczeniu budynku.
Odpowiada on bowiem z tytułu tzw. winy w wyborze, czyli za cudzy czyn. Ponosi odpowiedzialność za czyny osoby (w tym przypadku za niedopełnienie przez nią obowiązków), której powierzył wykonywanie zarządzania nieruchomością.
Jeżeli przedsiębiorca zostanie zobowiązany przez sąd do wypłaty odszkodowania, wtedy może wystąpić z roszczeniem o tę kwotę do osoby, której powierzył zarząd nieruchomością, zlecił sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie skutków oblodzenia w otoczeniu budynku.Usuwanie śniegu

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców wynajmujących duże powierzchnie oraz zarządców nieruchomości jest bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego. W okresie zimowym, kiedy występują niekorzystne warunki atmosferyczne, spowodowane intensywnymi opadami śniegu, obowiązek ten przejawia się przede wszystkim w konieczności usuwania nadmiaru śniegu z dachu.
Zgodnie z prawem budowlanym w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, do których niewątpliwie zaliczają się intensywne opady śniegu, przedsiębiorcy będący właścicielami budynków oraz ich zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Przedsiębiorcy i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są więc do dbałości o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku. Muszą oni m.in. kontrolować grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu. Jeżeli będzie ona zbyt duża, powinni zapewnić bezpieczne usunięcie nadmiaru śniegu z dachu.
Również powstałe na elementach elewacji budynków sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, mogące zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na chodnikach i ulicach przebiegających bezpośrednio przy budynku, muszą być usunięte – niezwłocznie – przez przedsiębiorców będących właścicielami budynku oraz ich zarządców.

Odśnieżanie chodników

Obowiązkiem przedsiębiorców i zarządców nieruchomości jest także utrzymywanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń w budynku. Muszą oni też dbać o porządek i czystość otoczenia tego budynku. W okresie zimowym obowiązek ten obejmuje przede wszystkim odśnieżanie chodnika wzdłuż budynku, odśnieżanie w środku bramy i podwórka. Powinni usuwać stamtąd nie tylko śnieg, ale także wszelkie oblodzenia, a przynajmniej posypywać tę powierzchnię piaskiem, aby zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z danej nieruchomości.

Wypłata odszkodowania

Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się ze swojego obowiązku i np. na chodniku przylegającym do budynku lub na terenie posesji przedsiębiorcy dojdzie do wypadku, w wyniku którego np. przechodzień złamie rękę, wówczas poszkodowany może domagać się odszkodowania od przedsiębiorcy. Przechodzień powinien wówczas udowodnić, że chodnik był oblodzony, nieposypany piaskiem i stanowił zagrożenie dla przechodniów, czyli że przedsiębiorca nie wywiązywał się z obowiązku utrzymania w należytym stanie otoczenia budynku.
Przedsiębiorca nie uniknie odpowiedzialności, nawet gdy udowodni, że zatrudnił zarządcę nieruchomości, który powinien dbać o usuwanie śniegu i oblodzenia w otoczeniu budynku.
Odpowiada on bowiem z tytułu tzw. winy w wyborze, czyli za cudzy czyn. Ponosi odpowiedzialność za czyny osoby (w tym przypadku za niedopełnienie przez nią obowiązków), której powierzył wykonywanie zarządzania nieruchomością.
Jeżeli przedsiębiorca zostanie zobowiązany przez sąd do wypłaty odszkodowania, wtedy może wystąpić z roszczeniem o tę kwotę do osoby, której powierzył zarząd nieruchomością, zlecił sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie skutków oblodzenia w otoczeniu budynku.Obowiązkowe kontrole

Innym obowiązkiem przedsiębiorców będących właścicielami budynków oraz przedsiębiorców zajmujących się działalnością polegającą na zarządzaniu nieruchomościami w zakresie prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego, jest przeprowadzanie jego obowiązkowych kontroli. W szczególności dotyczy to przedsiębiorców zajmujących się najmem i zarządzaniem budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. mkw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. mkw.
W przypadku tych budynków konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych kontroli dwa razy w roku – przed okresem zimowym (do 30 listopada) oraz po okresie zimowym (do 31 maja).
Protokoły z tych kontroli oraz ich wyniki powinny być umieszczane w książce obiektu budowlanego. Kontrole powinny obejmować sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, a więc przede wszystkim dachy, rynny i rury spustowe, okna, ściany zewnętrzne i instalacje wodociągowe. Przedsiębiorcy i zarządcy, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, mogą zostać ukarani grzywną do 5 tys. zł. Taka sama kara grozi im wówczas, gdy w należyty sposób nie odnotowują oni tych faktów w książce obiektu budowlanego.

Obowiązek napraw

W razie stwierdzenia nieprawidłowości przedsiębiorca będący właścicielem budynku lub jego zarządca jest zobowiązany do bezzwłocznego ich usunięcia.
Obowiązek dokonywania napraw wynikających z zapisów i zaleceń rejestrowanych w książce obciąża również użytkownika części lub całego obiektu, jeżeli stwierdzone zostanie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem lub produktami jego spalania.
Zagrożenie, o którym tu mowa, nie musi dotyczyć tylko osoby, na której ciąży obowiązek w zakresie napraw, lecz także innych użytkowników tego obiektu, czyli np. przedsiębiorców wynajmujących lokale w danym budynku. Za nieusunięcie stwierdzonych nieprawidłowości lub braków mogących spowodować niebezpieczeństwo przedsiębiorca lub zarządca nieruchomości może zostać ukarany karą aresztu lub ograniczenia wolności, albo grzywną do 5 tys. zł.
Ważne
Przedsiębiorcy i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są dbać o należyty stan techniczny budynku i niedopuszczanie do przeciążenia jego konstrukcji. Zimą wiąże się to m.in. ze stałą kontrolą grubości pokrywy śnieżnej na dachach
Podstawa prawna
Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).