Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wynajmie dużych obiektów, jak np. pawilony handlowe, hale sportowe czy wystawiennicze, szczególnie w okresie zimowym, mają wiele dodatkowych obowiązków związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Dodatkowe obowiązki mają także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu nieruchomościami. Za niewywiązanie się z nich przedsiębiorcy ci mogą zostać ukarani grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Mogą oni także zostać zmuszeni do naprawienia szkody, wypłaty odszkodowania, a nawet renty osobie pokrzywdzonej.

5 tys. zł grzywny grozi za nieusunięcie nieprawidłowości lub braków zagrażających bezpieczeństwu ludzi

Usuwanie śniegu

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców wynajmujących duże powierzchnie oraz zarządców nieruchomości jest bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego. W okresie zimowym, kiedy występują niekorzystne warunki atmosferyczne, spowodowane intensywnymi opadami śniegu, obowiązek ten przejawia się przede wszystkim w konieczności usuwania nadmiaru śniegu z dachu.

Zgodnie z prawem budowlanym w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, do których niewątpliwie zaliczają się intensywne opady śniegu, przedsiębiorcy będący właścicielami budynków oraz ich zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Przedsiębiorcy i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są więc do dbałości o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku. Muszą oni m.in. kontrolować grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu. Jeżeli będzie ona zbyt duża, powinni zapewnić bezpieczne usunięcie nadmiaru śniegu z dachu.

Również powstałe na elementach elewacji budynków sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, mogące zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na chodnikach i ulicach przebiegających bezpośrednio przy budynku, muszą być usunięte – niezwłocznie – przez przedsiębiorców będących właścicielami budynku oraz ich zarządców.