Towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej powinien być oznaczony ceną aktualną w momencie oferowania do sprzedaży. W cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług, jeżeli sprzedaż takiego towaru podlega opodatkowaniu VAT.

Maciej Szermach

adwokat, partner w Kancelarii BSO Prawo & Podatki

Ceny, co do zasady, uwidacznia się na wywieszkach (etykieta, tabliczka lub plakat z wydrukowaną lub napisaną odręcznie ceną i nazwą towaru) w miejscach sprzedaży detalicznej. Ceny jednostkowe towarów powinny być podane w sposób zapewniający prostą i niebudzącą wątpliwości informację o ich wysokości. Wywieszki umieszcza się w miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla każdego kupującego, bezpośrednio przy towarach lub w bliskości towarów, których dotyczą, w taki sposób, aby nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego, a w szczególności podobnego towaru. Napisy na wywieszkach powinny być wyraźne i czytelne, tak aby nie budziły wątpliwości kupujących.
Na wywieszkach oprócz cen umieszcza się informacje wskazujące nazwy handlowe towarów oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny.
Dodatkowo, w przypadku gdy towary przeznaczone są do sprzedaży detalicznej, oznacza się je cenami w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach lub na ich pojedynczych opakowaniach, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznaczenia. Od tego wymogu można odstąpić, jeżeli towar jest oznaczony kodem kreskowym w miejscu sprzedaży detalicznej, dostosowanym do samoobsługi kupujących. Aby można było zastosować taką metodę oznakowania, musi zostać jednak spełnionych łącznie wiele warunków.
Wyjaśnijmy jeszcze kwestie oznaczania towarów w przypadku akcji rabatowych. Otóż w trakcie akcji rabatowych/promocyjnych ceny podaje się na wywieszkach przy towarach, oferowanych do sprzedaży po cenach promocyjnych lub obniżonych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że obok przekreślonej ceny dotychczasowej uwidacznia się cenę promocyjną lub cenę obniżoną, uwzględniającą rabat. Nie dotyczy to jednak towarów oferowanych do sprzedaży po raz pierwszy. Generalnie wprowadzone regulacje prawne mają przede wszystkim na celu ochronę kupującego.