Nie będzie już wymagane tłumaczenie na język polski dowodu rejestracyjnego pojazdu pochodzącego z innego państwa Unii Europejskiej.
Osoba, która zamierza zarejestrować samochód sprowadzony do Polski z innego państwa Unii Europejskiej, musi przedstawić także tłumaczenie wymaganych dokumentów. Jednak zniknie konieczność załączenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego – wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, które zacznie obowiązywać 16 lutego 2010 r. Przepis ten będzie miał zastosowanie także do samochodów sprowadzonych ze Szwajcarii czy państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem do wniosku o zarejestrowanie pojazdu trzeba dołączyć tłumaczenia wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu w Polsce. Wymóg ten dotyczy tych osób, które sprowadziły pojazd z innego państwa UE i oczywiście mają dokumentację w innym języku. Tłumaczenia te muszą być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Oznacza to, że do wniosku o rejestrację pojazdu trzeba załączyć tłumaczenie dowodu kupna pojazdu – faktury lub umowy. Tak samo jest w przypadku dowodu rejestracyjnego.