Nie będzie już wymagane tłumaczenie na język polski dowodu rejestracyjnego pojazdu pochodzącego z innego państwa Unii Europejskiej.
Osoba, która zamierza zarejestrować samochód sprowadzony do Polski z innego państwa Unii Europejskiej, musi przedstawić także tłumaczenie wymaganych dokumentów. Jednak zniknie konieczność załączenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego – wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, które zacznie obowiązywać 16 lutego 2010 r. Przepis ten będzie miał zastosowanie także do samochodów sprowadzonych ze Szwajcarii czy państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem do wniosku o zarejestrowanie pojazdu trzeba dołączyć tłumaczenia wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu w Polsce. Wymóg ten dotyczy tych osób, które sprowadziły pojazd z innego państwa UE i oczywiście mają dokumentację w innym języku. Tłumaczenia te muszą być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Oznacza to, że do wniosku o rejestrację pojazdu trzeba załączyć tłumaczenie dowodu kupna pojazdu – faktury lub umowy. Tak samo jest w przypadku dowodu rejestracyjnego.
Odejście od konieczności dokonywania tłumaczenia dowodu rejestracyjnego jest związane z tym, że w Unii Europejskiej wzory dowodów rejestracyjnych są ujednolicone. W odpowiednich polach mają te same dane i ustawodawca uznał, że urzędnicy dokonujący rejestracji bez problemów poradzą sobie z odczytaniem odpowiednich informacji. Dowody rejestracyjne w państwach unijnych muszą być bowiem zgodne z Dyrektywą 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz.Urz. WE L 138 z 1 czerwca 1999 r. z późn. zm.). Zgodnie z nią na dokumentach wydanych w UE w tym samym miejscu są wszystkie dane niezbędne do ponownej rejestracji auta, tj. model pojazdu, numer VIN czy dopuszczalna masa całkowita.Zmiana sprawi, że właściciele sprowadzonych pojazdów nie będą już zmuszeni do ponoszenia kosztów wynikających z tłumaczenia dowodu rejestracyjnego. Tak jednak będzie w przypadku, gdy samochód ma nowy wzór dowodu. W przypadku pojazdów starszych, które mają inne dokumenty, obowiązek taki nadal będzie istniał.
W dalszym ciągu nie ma jednak odstępstwa od tłumaczeń przysięgłych innych dokumentów. W konsekwencji nawet gdy firma w innym państwie wystawi fakturę w dwóch językach, np. niemieckim i polskim, to i tak dowód zakupu musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Tymczasem są już firmy, które chcąc przyciągnąć polskiego klienta, wystawiają dokumenty sprzedaży w dwóch językach.
Podstawa prawna
Par. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 28 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2010 r. nr 14, poz. 72).