Osoba, która zamierza zarejestrować samochód sprowadzony do Polski z innego państwa Unii Europejskiej, musi przedstawić także tłumaczenie wymaganych dokumentów. Jednak zniknie konieczność załączenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego – wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, które zacznie obowiązywać 16 lutego 2010 r. Przepis ten będzie miał zastosowanie także do samochodów sprowadzonych ze Szwajcarii czy państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem do wniosku o zarejestrowanie pojazdu trzeba dołączyć tłumaczenia wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu w Polsce. Wymóg ten dotyczy tych osób, które sprowadziły pojazd z innego państwa UE i oczywiście mają dokumentację w innym języku. Tłumaczenia te muszą być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Oznacza to, że do wniosku o rejestrację pojazdu trzeba załączyć tłumaczenie dowodu kupna pojazdu – faktury lub umowy. Tak samo jest w przypadku dowodu rejestracyjnego.

Odejście od konieczności dokonywania tłumaczenia dowodu rejestracyjnego jest związane z tym, że w Unii Europejskiej wzory dowodów rejestracyjnych są ujednolicone. W odpowiednich polach mają te same dane i ustawodawca uznał, że urzędnicy dokonujący rejestracji bez problemów poradzą sobie z odczytaniem odpowiednich informacji. Dowody rejestracyjne w państwach unijnych muszą być bowiem zgodne z Dyrektywą 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz.Urz. WE L 138 z 1 czerwca 1999 r. z późn. zm.). Zgodnie z nią na dokumentach wydanych w UE w tym samym miejscu są wszystkie dane niezbędne do ponownej rejestracji auta, tj. model pojazdu, numer VIN czy dopuszczalna masa całkowita.