W przypadku braku przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego wojewoda będzie mógł zwołać sesję rady gminy. Musi to nastąpić w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji ze stanowiska lub odwołania.

Sejm 17 grudnia 2009 r. uchwalił ustawę nowelizującą ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim (Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142). Przepisy te regulują sytuację jednoczesnego odwołania lub rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji. W takim przypadku sesję rady gminy, w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni po upływie powyższego terminu.

Wybór przewodniczącego