Prawo miejscowe będzie kontrolowane nie tylko pod względem jego zgodności z ustawami, lecz także polityką Rady Ministrów.
Prawo miejscowe będzie kontrolowane w zakresie zgodności z ustawami, rozporządzeniami wykonawczymi, polityką Rady Ministrów, a także zasadami rzetelności i gospodarności. Takie nowe rozwiązania przewiduje przygotowany przez prezesa Rady Ministrów projekt rozporządzenia ustalającego reguły nadzoru prawa miejscowego.
Dziś wstępną kontrolę aktu prawa miejscowego przeprowadza właściwy rzeczowo minister. Jeżeli nie stwierdzi on zasadności jego uchylenia z powodu niezgodności z prawem lub polityką rządu, to kontrola zostaje zakończona. Zgodnie z projektem rozporządzenia wzmocnieniu ulegnie pozycja ministra właściwego do spraw administracji publicznej. To na nim będzie spoczywał obowiązek dokonywania każdorazowo szczegółowej analizy aktu prawa miejscowego i przekazywania odpowiedniej informacji premierowi.