Pozew do e-sądu mogą wnosić zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. Mogą to zrobić także umocowani przez nich profesjonalni pełnomocnicy: radcy prawni i adwokaci. Wszystkie sprawy – bez względu na wartość przedmiotu sporu – będzie rozpatrywał jeden Sąd Rejonowy z siedzibą w Lublinie (XVI Wydział Cywilny). W zwykłym postępowaniu pozew składa się w sądzie rejonowym, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 tys. zł. Pozwy dotyczące roszczeń powyżej tej kwoty rozpatruje sąd okręgowy.

Założenie konta

Osoba zamierzająca złożyć pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym (dalej e.p.u.) musi wejść na stronę www.e-sad.gov.pl. Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po:

● podaniu imion oraz nazwiska, numeru PESEL, jeżeli dana osoba go posiada, oraz numeru dokumentu tożsamości, a także miejsca urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz adresu do korespondencji;

● wskazaniu przez wnioskodawcę nazwy użytkownika i hasła;

● dokonaniu automatycznej weryfikacji imion, nazwiska oraz numeru PESEL w zbiorze PESEL, jeśli dana osoba posiada numer PESEL.

Konto udostępniane jest użytkownikowi wyłącznie po uwierzytelnieniu. Następuje ono za pomocą podpisu elektronicznego. W przypadku użytkownika masowego podpis elektroniczny jest składany przez podanie nazwy użytkownika i hasła. W przypadku osób posługujących się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu podpis elektroniczny jest składany za pomocą danych do składania tego podpisu.

Wypełnianie pozwu

Kolejny etap postępowania polega na wypełnieniu przez stronę formularza on-line. Zawiera on w szczególności: dane identyfikacyjne powoda i pozwanego, określenie żądania pozwu oraz wnioski dodatkowe.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym należy w pozwie przytoczyć dowody. Nie dołącza się do niego natomiast załączników oraz odpisu pełnomocnictwa procesowego – jeśli strona ma być zastępowana przez pełnomocnika procesowego (art. 126 par. 31 k.p.c.).

Pozew z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty zawierać musi również:

● dla powoda będącego osobą fizyczną – numer PESEL (jeśli powód jest obowiązany do jego posiadania),

● dla powodów innych niż osoby fizyczne – numer NIP (jeśli powód jest obowiązany do jego posiadania) oraz numer w KRS lub w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak złożyć pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym.