Dokumenty składane do urzędów za pośrednictwem internetu nie będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z przyjętą w piątek przez Sejm nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie pism przez organ administracji publicznej będzie mogło odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu adresat będzie musiał jednak wcześniej wystąpić do organu o taką formę doręczenia pism albo wyrazić zgodę na zastosowanie tych środków. Do tej pory urzędy miały jedynie taką możliwość. Nowe regulacje zapewniają zatem załatwianie spraw w dwóch równoważnych formach – pisemnej oraz elektronicznej.

Nowelizacja wprowadza także szerszy krąg adresatów pism doręczanych środkami komunikacji elektronicznej. Zgodnie z nowymi przepisami dokument w formie elektronicznej może być skierowany nie tylko do strony, ale również innych uczestników postępowania.

Podania składane do urzędów drogą elektroniczną nie będą już musiały być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Bezpieczny podpis będzie natomiast musiał być obowiązkowym elementem wydawanych przez urzędy wezwań, decyzji, postanowień oraz zawiadomień o sposobie załatwienia skargi i wniosku.

Nowelizacja zakłada również, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru.

Teraz uchwalone zmiany zostaną rozpatrzone przez Senat.

Ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia.