Gmina może podjąć jedną generalną uchwałę określającą wysokość bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości. Sprzedając budynek z jednym lokalem, gmina może zrezygnować z organizowania przetargu.
Reklama
Od dziś najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych, którym przysługuje prawo pierwokupu, mogą nabyć je od gminy bez przetargu. Ważne jest, by w takim budynku znajdował się tylko jeden lokal. Jeżeli warunek ten zostanie spełniony, to w trybie bezprzetargowym możliwy będzie też zakup gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z budynku. Takie uproszczenia w zakresie zakupu nieruchomości przewiduje wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.
– Teraz nie będzie żadnych przeszkód prawnych uniemożliwiających wojewodzie, radzie lub sejmikowi, w drodze zarządzenia lub uchwały, bezprzetargowej sprzedaży najemcom lub dzierżawcom lokalu innego niż mieszkalny wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z budynku – mówi Paulina Michalewska, prawnik z kancelariii Jerzy T. Pieróg.
Nowe przepisy zmieniają też zasady udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości. Do tej pory jednostki samorządu terytorialnego mogły podejmować jedynie indywidualne uchwały określające wysokość bonifikaty udzielonej przy sprzedaży konkretnej nieruchomości. Od dziś dopuszczalne będzie także podjęcie uchwały generalnej. Uchwała taka będzie mogła określać np., że przy sprzedaży nieruchomości pod inwestycje, które stworzą dodatkowe miejsca pracy w gminie, zawsze udzielana jest 15-proc. bonifikata.
– Przepisy te zapewnią sprawniejsze niż dotychczas udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości, a także ułatwią w praktyce gospodarowanie nieruchomościami publicznymi – uważa Teresa Jakutowicz z Biura Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury.
Generalne zarządzenie wojewody albo generalna uchwała właściwej rady lub sejmiku zawsze będzie musiała określać warunki udzielania bonifikat, a także wysokość stawek procentowych.
Nowelizacja określiła też zasady udzielania bonifikat w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Od dziś wojewoda w zarządzeniu albo rada lub sejmik w uchwale mogą udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i kolejnych opłat rocznych.
10 lat można maksymalnie spłacać raty za zakupione od gminy nieruchomości
Podstawa prawna
Ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 206, poz. 1590).