Minimalna suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej certyfikatorów energetycznych musi wynieść 25 tys. euro. Ubezpieczenie nie obejmie naprawienia szkód wyrządzonych osobom bliskim.
Od początku roku wszystkie osoby sporządzające świadectwa energetyczne mają obowiązek wykupienia polisy OC. Weszło już w życie podpisane przez ministra finansów rozporządzenie, które dokładnie określa zasady ubezpieczania się przez certyfikatorów. Zgodnie z tym rozporządzeniem minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w stosunku do jednego zdarzenia musi wynieść co najmniej równowartość 25 tys. euro.
Rozporządzenie przewiduje, że ubezpieczeniem OC jest objęta jedynie odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem certyfikatora w związku ze sporządzaniem świadectwa energetycznego. Polisa nie obejmie natomiast szkód wyrządzonych osobom bliskim – np. współmałżonkowi, rodzeństwu czy dzieciom, a także powstałych na skutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek oraz aktów terroru. Odszkodowanie nie zostanie też wypłacone, jeżeli szkoda powstanie po utracie uprawnień do sporządzania świadectw, albo gdy zostanie naprawiona poprzez zapłacenie kary umownej.
– Rozporządzenie ma szczególne znaczenie dla dalszej przyszłości świadectw energetycznych, bowiem do połowy 2012 r. kraje UE, w tym Polska, będą zobowiązane wprowadzić system nadzoru i kontroli w zakresie certyfikacji budynków – mówi Marcin Piotrowski, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta najpóźniej dzień przed rozpoczęciem działalności. Certyfikatorzy, którzy polisy nie wykupią, stracą swoje uprawnienia i będą musieli ponownie zdać egzamin przed ministrem infrastruktury.
Nowe obowiązki
Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła nowe obowiązki osób sporządzających świadectwa energetyczne:
● przechowywanie sporządzonego świadectwa przez 10 lat;
● wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem świadectwa z należytą starannością uwzględniając w szczególności rozwój wiedzy technicznej oraz zmiany w przepisach;
● zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej (Dz.U. nr 224, poz. 1802).