Pośrednicy, rzeczoznawcy i zarządcy nieruchomości mają do 31 grudnia czas na odbycie co najmniej 24 godzin szkolenia zawodowego. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi im odpowiedzialność dyscyplinarna, w tym pozbawienie uprawnień zawodowych.
Tylko do końca tego roku pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi oraz zarządcy nieruchomościami mają czas na odbycie obowiązkowych szkoleń zawodowych. Powinny one objąć co najmniej 24 godziny edukacyjne. Jeżeli tego obowiązku nie wykonają, to mogą nawet stracić licencję zawodową.
– Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji jest bardzo ważne, bowiem przepisy się ciągle zmieniają, a zarządca, rzeczoznawca czy pośrednik musi znać je na bieżąco. Przedstawiciele tych zawodów ponoszą bowiem dużą odpowiedzialność i każdy ich błąd, wynikający np. z nieznajomości nowych regulacji prawnych, może być bardzo kosztowny – mówi Janusz Schmidt, członek zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Formy zajęć

Pośrednicy, rzeczoznawcy oraz zarządcy mogą odbyć szkolenia w dowolnej formie kształcenia. Może być to seminarium, szkolenie lub kurs specjalistyczny. Do zaliczenia zajęć ważne jest jednak, aby trwały one przez określony przepisami czas. Seminarium nie może trwać krócej niż cztery godziny, szkolenie – krócej niż osiem godzin, a kursy specjalistyczne muszą obejmować co najmniej 15 godzin edukacyjnych. Dodatkowo program tych kursów musi być zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury.
– Przed każdym szkoleniem warto sprawdzić organizatora. Tylko udział w szkoleniach z ustawicznego kształcenia zgłoszonych i zarejestrowanych w Ministerstwie Infrastruktury (na stronie internetowej jest wykaz) daje bowiem gwarancję uzyskania określonych w minimum godzin edukacyjnych – mówi Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomości.
Zajęcia są też prowadzone przez organizacje zawodowe zrzeszające przedstawicieli tych grup zawodowych.

Kary dyscyplinarne

To, czy pośrednicy, rzeczoznawcy oraz zarządcy wypełniają obowiązek odbycia szkoleń zawodowych, sprawdzane jest przez ministra infrastruktury. W celu udokumentowania odbycia zajęć przedstawiciele tych grup zawodowych mają więc obowiązek przechowywania, przez co najmniej trzy lata, zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Osoby, które nie wywiązują się z ustawowego obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Mogą one zostać ukarane karą upomnienia, nagany, zawieszenia uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy do 1 roku lub aż do czasu ponownego zdania egzaminu zawodowego. Za niewywiązanie się z obowiązku odbycia szkoleń zawodowych pośrednicy, zarządcy i rzeczoznawcy mogą zostać też pozbawieni uprawnień zawodowych.
24 godziny minimalnie każdego roku musi szkolić się pośrednik, zarządca i rzeczoznawca
31 grudnia upływa termin na odbycie obowiązkowych szkoleń zawodowych
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. nr 80, poz. 475).