Podobnie jak przed rokiem klasyfikowane przez nas kancelarie podzieliliśmy na duże, średnie i małe ...
Kancelarie wyróżnione w VI Rankingu Dziennika Gazety Prawnej za działalność pro publico bono

Kancelarie duże

Koksztys – Kancelaria Prawa Gospodarczego

Kancelaria od dwóch lat bierze udział w akcjach na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową działającą przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Co roku finansowane są również materiały edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ponadto Kancelaria dofinansowuje badania pracowników, których celem jest wytypowanie potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz umieszczenie ich w Krajowym Rejestrze Dawców Szpiku Kostnego. Pracownicy kancelarii świadczą także nieodpłatnie pomoc prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Kancelarie średnie

Kancelaria Prawna Gessel

Kancelaria GESSEL prowadzi działania pro bono w trzech obszarach. Wspiera działania związane ze sztuką, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego oraz wspiera edukację akademicką. Kancelaria jest współzałożycielem i głównym darczyńcą Fundacji Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Jej celem jest promowanie polskiej sztuki współczesnej. Ponadto Kancelaria wspiera Muzeum Historii Żydów Polskich w zakresie doradztwa prawnego. Prowadzi również specjalny program przeznaczony dla środowisk twórczych. Jego celem jest zapew- nienie profesjonalnej pomocy prawnej przy sporządzaniu umów, prowadzeniu negocjacji czy obronie praw w sprawach spornych. Program jest adresowany do osób, których twórczość chronią prawa autorskie.

Kancelarie małe

Budzowska Fiatowski i Partnerzy

Kancelaria w ramach działalności pro publico bono udziela konsultacji i porad dla Stowarzyszenia Pacjentów PRIMUM NON NOCERE i jego podopiecznych. Prawnicy kancelarii zastępowali przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu stronę w procesie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Ponadto przed Sądem Rodzinnym w Krakowie reprezentowali matkę trzyletniego dziecka w sprawie o uznanie ojcostwa. Kancelaria świadczy również doradztwo prawne na rzecz Fundacji Jaśka Meli POZA HORYZONTY.Kancelarie wyróżnione w VI Rankingu Dziennika Gazety Prawnej za wspieranie młodych prawników

Kancelarie duże

CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta

Kancelaria organizuje cykliczne nabory na stażystów do programu praktyk studenckich. W okresie praktyk mogą oni uczestniczyć w cyklach szkoleń prowadzonych przez praktyków danej dziedziny prawa, spotkaniach zespołów pracujących nad bieżącymi projektami lub szkoleniach internetowych prowadzonych przez prawników z sieci CMS. Jeśli uczestnik praktyk sprawdzi się, kancelaria podpisuje z nim umowę o współpracę. Ponadto w ramach rozwoju najwybitniejszych polskich studentów i młodych absolwentów, kancelaria uczestniczy w projekcie: Akademia Liderów Rynku Kapitałowego organizowanym przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi. Innym sposobem wspierania młodych adeptów prawa jest pomoc studentom w uczestnictwie w konkursach międzynarodowych. Jednym z takich przykładów jest współpraca CMS Cameron McKenna z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach XVII edycji międzynarodowego konkursu arbitrażowego organizowanego w Wiedniu.

Kancelarie średnie

Kubas Kos Gaertner – Adwokaci

Kancelaria przyjmuje studentów prawa na płatne praktyki organizowane w ramach różnych inicjatyw. Jest także fundatorem stypendiów przyznawanych w ramach konkursu organizowanego wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kancelaria wspiera materialnie organizacje studenckie takie jak m.in.: Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ oraz ELSA przy organizacji Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych.

Kancelarie małe

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy

Kancelaria organizuje szkolenia dla aplikantów, finansuje kursy języków obcych i wszelkie formy doskonalenia zawodowego. Ponadto pomaga pokryć koszty aplikacji. Młodzi prawnicy otrzymują premie finansowe za przygotowanie fachowych publikacjiPrecedensowe sprawy prowadzone przez kancelarie, za które redakcja postanowiła przyznać wyróżnienia

Kancelarie duże

Domański Zakrzewski Palinka

Kancelaria doradzała w pierwszym zarejestrowanym w warszawskim sądzie i najprawdopodobniej pierwszym w Polsce transgranicznym połączeniu polskiej spółki ze spółką prawa luksemburskiego. Połączenie to zostało zakończone zaledwie 3 miesiące po wejściu w życie zmiany przepisów kodeksu spółek handlowych umożliwiających łączenie się spółek mających siedziby w różnych państwach. Na swoim koncie kancelaria ma też doradztwo prawne na rzecz kopalni węgla kamiennego w Europie Środkowej w zakresie polskiego prawa przy przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji odbywającej się równolegle na trzech rynkach regulowanych w Unii Europejskiej. Akcje spółki zostały wprowadzone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy w Londynie, Pradze oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Baker & McKenzie

Kancelaria reprezentowała polską spółkę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, który wydał orzeczenie uznające, że polskie przepisy ograniczające prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku zakupu samochodów oraz paliwa do tych samochodów przez osoby prowadzące działalność gospodarczą są sprzeczne z prawem Wspólnoty. Jest to najważniejsze do tej pory rozstrzygnięcie przed ETS z zakresu polskiego prawa. Wyrok może też spowodować przełom na polskim rynku motoryzacyjnym, gdyż oznacza faktycznie powrót do pełnej obliczalności VAT w odniesieniu do wielu modeli samochodów i paliwa do nich. Taka sytuacja może spowodować istotne zmiany w polskiej gospodarce, m.in.: zmniejszenie kosztów przedsiębiorstw, które są opodatkowane podatkiem VAT czy większe zainteresowanie nowymi samochodami kosztem prywatnego importu używanych samochodów.

Grynhoff Woźny Maliński

Kancelaria wygrała dla swojego klienta przed Sądem Najwyższym sprawę dotyczącą prawa do odszkodowania za utratę wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory orzecznictwo w tego typu sporach było skąpe. Najnowsze orzeczenie będzie więc miało istotne znaczenia dla kształtowania się praktyki orzeczniczej w sprawach o zasądzanie odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kancelaria wygrała też przed wojewódzkim sądem administracyjnym w warszawie sprawię o uznanie za niezgodne z przepisami Unii Europejskiej regulacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od aportów przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Kancelarie średnie

Gide Loyrette Nouel Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy

Kancelaria uczestniczyła również w pierwszej w historii sprzedaży spółki państwowej poprzez aukcję. Aukcja "prywatyzacyjna" trwała 3 minuty. Prawnicy reprezentowali też jeden z banków w procesie dotyczącym odzyskania kwot omyłkowo przekazanych dłużnikowi w przelewie bankowym. Postępowanie zakończyło się sukcesem w Sądzie Najwyższym, który miał rozpatrze wniosek w kwestii bezpodstawnego wzbogacenia. Na swoim kącie kancelaria ma także reprezentację spółki przeciw której byli pracownicy żądali zapłaty należnego wynagrodzenia z tytułu pożytków pozyskiwanych przez klientów spółki w związku z użytkowaniem wynalazków opracowanych przez przedmiotowych pracowników. Sprawa, która opierała się na zagadnieniu prawnym dotyczącym określenia momentu przyznania wyłącznego prawa własności przemysłowej zakończona się z sukcesem na rzecz klienta.

LTA Doradztwo Prawne i Podatkowe

Kancelaria pomogła jednej z dużych spółek uzyskać odszkodowanie za szkodę poniesioną wskutek wydania przez Inspektora Kontroli Skarbowej decyzji określających zobowiązania w podatku VAT, a na- stępnie utrzymanych w mocy decyzjami Izby Skarbowej oraz decyzji Urzędu Skarbowego. Decyzje dotyczyły odpowiedzialności Spółki jako osoby trzeciej za zaległości podatkowe podmiotu, który działał pod identyczną nazwą, a który ulegał podziałowi na skutek którego powstała spółka, na którą nałożono zobowiązanie. Decyzje zostały uchylone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jako niezgodne z prawem. Ten precedensowy wyrok z pewnością pomoże firmom, które znalazły się w podobnej sytuacji rynkowej.

Nikiel Zacharzewski

Kancelaria reprezentuje banki oraz klientów korporacyjnych w sprawach należności z tytułu opcji walutowych. Sprawy mają charakter unikalny, gdyż problem pojawił się w Polsce po raz pierwszy w 2008 roku. Jednym z sukcesów prawników było wynegocjowaną na rzecz klienta korporacyjnego ugody, na podstawie której bank zmniejszył sumę zobowiązań o około 25% oraz zmodyfikowano harmonogram spłaty pozostałej części należności. Ugoda ta opiewała na sumę powyżej 20 mln złotych

Kancelarie małe

KSP Legal Krupa Srokosz Patryas

Kancelaria reprezentowała klienta w sprawie która znalazła swój finał przed Sądem Najwyższym, a która dotyczyła umieszczenia na dokumencie akcji na okaziciela dodatkowego oznaczenia indywidualizującego akcjonariusza, nieprzewidzianego przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Sąd Najwyższy wydał precedensowy wyrok uznając, iż umieszczenie w dokumencie akcji na okaziciela dodatkowych informacji innych niż wymagane przepisami KSH w tym oznaczenie akcjonariusza nie czyni akcji na okaziciela nieważnymi. W innej sprawie prawnicy reprezentowali klienta przed organami celnymi w kilkunastu postępowaniach związanych z ubieganiem się o zwrot podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które klient dostarczał wewnątrzwspólnotowo działając jako pośrednik. Spór z organami celnymi dotyczył dopuszczalności ubiegania się o zwrot akcyzy przez podmiot niebędący podatnikiem oraz formy i rodzaju dokumentów potwierdzających zapłacenie lub zabezpieczenie akcyzy w kraju dostawy. Wszystkie postępowania zakończyły się otrzymaniem zwrotu podatku przez klienta.

R. Porwisz i Partnerzy

Kancelaria reprezentowała klienta w precedensowej sprawie przed Sądem Najwyższym dotyczącej zapłaty przez Skarb Państwa odszkodowania w postaci utraconych korzyści na skutek utraty własności nieruchomości na podstawie decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, która wywołała nieodwracalne skutki prawne. Wcześniej Sąd Apelacyjny zakwestionował istnienie związku przyczynowego pomiędzy decyzją wywłaszczeniową a szkodą właścicieli pozbawionych bezprawnie własności polegającą na utracie korzyści związanych z możliwością korzystania z rzeczy. Prawnicy przekonali jednak Sąd Najwyższy, że bezprawne pozbawienie właściciela władania nieruchomością w wyniku wydania wadliwej decyzji wywłaszczeniowej mogło niewątpliwie spowodować szkodę w postaci utraconych korzyści z nieruchomości. Wyrok otwiera drogę do odszkodowania osobom, które znalazły się w podobnej sytuacji.