Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na uchwałę rady gminy w sprawie nieudzielenia absolutorium dla wójta.

Brak kryteriów

Sąd uznał, że ani art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, ani art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych nie zawierają kryteriów, według jakich należy oceniać budżet. Jak wyjaśniła sędzia Magdalena Bosakirska, NSA jest związany granicami skargi kasacyjnej. Wskazany przez skarżącego art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ma charakter kompetencyjny, a art. 199 ust. 3 o finansach publicznych określa, kto i kiedy rozpatruje sprawozdanie. W tych przepisach nie ma kryteriów oceny wykonania budżetu. Dlatego zasadniczo NSA uznał wyrok I instancji za prawidłowy. Jednak sąd kasacyjny podkreślił, że wójt zaskarżył uchwałę jako osoba prywatna, a nie organ. Wójt działający jako osoba fizyczna nie ma interesu prawnego do zaskarżenia uchwały gminy o nieudzieleniu absolutorium.

Spór w sprawie dotyczył budżetu gminy za 2007 rok. Rada gminy nie udzieliła wójtowi absolutorium. Uznała, że wójt nie wykonał budżetu. Wójt wezwał radę do usunięcia naruszenia prawa. Wskazał, że uchwała narusza interes prawny wójta jako osoby odpowiedzialnej za wykonanie budżetu. W jego ocenie budżet za rok 2007 został zrealizowany w ogromnej części. Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu.

Rada gminy uznała wezwanie wójta za bezzasadne. W jej ocenie wójtowi nie przysługuje skarga na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ nie ma on interesu prawnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że wójt może zaskarżyć uchwałę o nieudzieleniu absolutorium. Ostatecznie oddalił jednak skargę.

W ocenie sądu

Zdaniem WSA przepisy nie określają zasad dokonywania oceny prawidłowości wykonania budżetu. Sąd administracyjny, dokonując oceny legalności uchwały o nieudzielaniu absolutorium, nie ma podstaw prawnych do zakwestionowania zastosowanych przez radę kryteriów oceny realizacji budżetu. Jeżeli spełnione zostały wymogi formalne, rada dokonała oceny wykonania budżetu, który odbiegał od zaplanowanego, i z tego powodu nie udzieliła wójtowi absolutorium. W ocenie sądu takie stanowisko mieści się w zakresie jej kompetencji określonych w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie terytorialnym oraz art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II GSK 206/09