Dziś upływa termin na złożenie przez starostów wniosków do sądów wieczystoksięgowych o ujawnienie w księgach prawa własności nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa.

Karę wymierzy wojewoda

Starostowie, którzy tego terminu nie zachowają, mogą ponieść surowe kary finansowe. Zgodnie z ustawą o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości starostowie, którzy nie złożą w terminie wniosku do sądu, mogą zostać ukarani karę pieniężną w wysokości od jednomiesięcznego do trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Karę taką może wymierzyć im wojewoda, biorąc pod uwagę przyczyny zaniechania.

– Wojewodowie powinni decydować o wymierzeniu takiej kary na zasadzie zdrowego rozsądku. Jeżeli jakiś starosta nie wykona swojego obowiązku bez żadnych obiektywnych powodów, to oczywiście powinien zostać ukarany przez wojewodę – mówi Rudolf Borusewicz ze Związku Powiatów Polskich. Jego zdaniem karani nie powinni być starostowie, którzy nie złożyli w terminie wniosków nie ze swojej winy.

– Dotyczyć to może np. tych starostów, którzy nie mieli odpowiednich środków finansowych na wykonanie tego zadania – wyjaśnia Rudolf Borusewicz.

To, w jaki sposób wojewodowie będą podchodzili do wymierzania kar, może mieć dla starostów ogromne znaczenie. Pomimo tego, że ustawa weszła w życie dwa lata temu, to aktualizacja ksiąg przebiega opieszale i dzisiejszy termin na złożenie wniosków do sądów w wielu powiatach nie zostanie dochowany.

Opóźnienia w ewidencji

Z informacji rządu wynika, że do sierpnia wojewodowie przekazali szefowi resortu spraw wewnętrznych i administracji zaledwie 92 sprawozdania ze złożenia w sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego (złożono 118 tys. wniosków). Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika natomiast, że w 108 powiatach, gminach i miastach ewidencje nieruchomości nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Głównym powodem takiego stanu jest zbyt mała liczba środków finansowych przekazanych starostom na ten cel.

Podstawa prawna

Ustawa z 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 191, poz. 1365 z późn. zm.).