Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Z kolei organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

● osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

● stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Form współpracy

Uchwalenia programu

Określenia zadań

Roli programu

Wykonywania zadań

Zlecania organizowania zadań

Przekazania dotacji

Kontroli zleconego zadania

Współpracy z przedsiębiorcami

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego: Współpraca samorządów z organizacjami pożytku publicznego i sektorem pozarządowym.