RAPORT

Samorządowcy biją na alarm. Wykonanie obowiązującej od dwóch lat ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów stanęło pod znakiem zapytania. Opóźnienia w inwentaryzowaniu gruntów są gigantyczne.

Przykładowo w województwie śląskim ostateczny wykaz sporządziło 70 proc. powiatów.

– Z zebranych informacji wynika, że wykazy, o których mowa w ustawie, obejmują około 459 tys. działek (na około 3,2 mln działek w województwie śląskim), z czego około 236 tys. działek stanowi własność Skarbu Państwa, a 125 tys. wymaga przeprowadzenia postępowania w celu ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa – mówi Mirosław Puzia, śląski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Dodaje, że z dotychczas nadesłanych sprawozdań wynika, iż w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa do wydziałów ksiąg wieczystych złożono około 5100 wniosków o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa, obejmujących łącznie 13,6 tys. działek o powierzchni ok. 4195 ha.

Z kolei w świętokrzyskim w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa liczba działek objętych działaniem ustawy wynosi 97 877, w tym 23 258 działek wymaga regulacji stanu prawnego. Do tej pory złożono 576 wniosków do sądów wieczysto- księgowych, które objęły 3110 działek.

Spory wokół rezerwy

– Starostowie nie mają środków na stworzenie wykazów nieruchomości – tłumaczy Ludwik Węgrzyn, ekspert Związku Powiatów Polskich. – Do dnia dzisiejszego resorty finansów i spraw wewnętrznych nie ustaliły, kto ma uruchomić rezerwę budżetową na opracowanie przez starostów wykazów nieruchomości. Nadal brak jest też decyzji dotyczącej sposobu podziału tej rezerwy.

Trudności w dotrzymaniu ustawowych terminów potwierdza również Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy MSWiA.

– Według wstępnych informacji spływających do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji istnieje realne zagrożenie w terminowym wykonaniu obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. Deklarowanym przez stronę samorządową powodem trudności w sporządzaniu wykazów jest niedostatek środków przekazywanych przez wojewodów starostom w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wyjaśnia Wiolleta Paprocka.

Zgodnie z ustawą o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 19 maja upłynął termin zakończenia w powiatach pierwszego etapu inwentaryzacji nieruchomości. Szacuje się, że wciąż blisko milion takich nieruchomości nie ma uregulowanego statusu prawnego. Co więcej, w rzeczywistości ani Skarb Państwa, ani gminy nie posiadają ich w swoim władaniu.